TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13443/CT-TTHT
V/v: Hủy hóa đơn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Surbana International consultants(VN)Địa chỉ: 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường bến nghé, Quận 1, Tp.HCMMã số thuế: 0306694267

Trả lời văn bản số 02- 15/SICV ngày 07/12/2015 của Công ty về hủy hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về việc lập hóa đơn:

“1. Nguyên tắc lập hóa đơn

a) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người mua hàng hóa, dịch vụ các loại hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này.

b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả cáctrường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyn nội bộ đ tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa.

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; ch số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo.

…”

Trường hợp Công ty theo trình bày ngày 16/02/2015 Công ty có ký hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế quy hoạch tổng thể mặt bằng và thiết kế ý tưởng kiến trúc cho Công ty c phn du lịch Thng Lợi (Công ty Thng Lợi) thực hiện dự án Resort dốc lết. Ngày 06/04/2015 Công ty đã lập hóa đơn số 0000349, mẫu số 01GTKT3/001, ký hiệu SU/11P cho công ty Thắng Lợi khi thu tiền thanh toán lần 1 của hợp đồng. Sau đó Công ty và Công ty Thắng Li đã ký thêm phụ lục hợp đồng để thay đổi chủ đầu tư từ Công ty Thắng Lợi sang Công ty cổ phần du lịch Thắng Lợi - Chi nhánh Dốc Lết (Công ty Thắng lợi- CN Dốc Lết) và ngày 24/07/2015, ngày 10/09/2015 Công ty đã lần lượt lập 2 hóa đơn số 0000398, số 0000419 mẫu số 01GTKT3/001, ký hiệu SU/11P cho Công ty Thắng Lợi- CNDốc Lết của đt thanh toán lần 2 và 3 theo tiến độ hoàn thành công việc là đúngquy định. Việc Công ty Thắng Lợi yêu cầu Công ty thu hồi và hủy 2 hóa đơn đãlập cho Công ty Thắng lợi CN Dốc Lết và lp lại hóa đơn mới cho Công tyThắng Lợi là không đúng quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại cácvăn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:-Nhưtrên;
-
Phòng KT2;
-
Lưu: VT,TTHT.
3210-8605628/2015-hhy.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga