TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13444/CT-TTHT
V/v: Lập hóa đơn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH phần mềm và công nghệ thông tin Hewlett-Packard VN
Địa chỉ: Lầu 10, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, Tp.HCM
Mã số thuế: 0310715054

Trả lời văn bản ngày 14/12/2015 của Công ty về lập hóa đơn, Cục Thuế TPcó ý kiến như sau:

Tại Khoản 2b Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 củaBộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy địnhcách lập một số tiêu thức trên hóa đơn:

“Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã sthuế của người mua”: ghi tên đy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăngký kinh doanh, đăng ký thuế.

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán đượcviết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: "Phường" thành P"; “Quận" thành"Q", Thành phố" thành "TP", "Việt Nam" thành "VN" hoặc "Cổ phn" là "CP","Trách nhiệm Hữu hạn" thành "TNHH", "khu công nghiệp" thành "KCN", "sảnxuất” thành ”SX", Chi nhánh" thành "CN"... nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà,tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên,địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanhnghiệp”.

Về nguyên tắc, khi lập (nhận) hóa đơn, tiêu thức tên, địa chỉ, mã số thuế củangười bán và người mua phải ghi theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăngký thuế.

Trường hợp Công ty theo trình bày có địa chỉ theo giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh là “Công ty TNHH phần mềm và công nghệ thông tin Hewlett -Packard Việt Nam” không thể ghi hết trên hóa đơn thi Công ty có thể viết rút gọntheo tên viết tắt trên giấy chứng nhận đầu tư “HP VIETNAM IT LTD” khi lập vànhận hóa đơn./.

Nơi nhận:-Như trên;
-
Phòng KT2;
-
Lưu: VT, TTHT,
3246-8723409/2015
-hhy

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga