TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1345/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Lowe
Địa chỉ: Tầng 47, Tòa nhà Bitexco Financial Tower, Số 2 Hải Triều,Q.1, TP. HCM
Mã số thuế: 0302538757

Trả lời văn bản số 01- 2015/CV-15 ngày14/01/2015 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Luật quản lý thuế;

Căn cứ Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Giá trị giatăng (GTGT) quy định thời điểm xác định thuế GTGT:

“Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểmhoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ,không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

…”

Căn cứ Khoản 2.b Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTCngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định thờiđiểm để xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN:

“…

Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ làthời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ.

Trường hợp thờiđiểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụxảy ra trước thời điểm dịch vụ hoàn thành thì thời điểm xác định doanh thu tínhthuế được tính theo thời điểm lập hóa đơncung ứng dịch vụ.

…”

Căn cứ Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày17/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn;

Căn cứ Khoản 2.a, Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn hóa đơn bán hàng hóa,cung ứng dịch vụ quy định cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn:

“...

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụlà ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền haychưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiềntrước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

...”

Trường hợp Công ty theo trình bày cungứng dịch vụ cho khách hàng khi một phần dịch vụ đã hoàn thành, Công ty chưaxuất hóa đơn, chưa xác định doanh thu tính thuế GTGT nhưng có kê khai doanh thuthuế TNDN là chưa phù hợp với chế độ quy định. Đề nghị Công ty thực hiện ngayviệc lập hóa đơn cho dịch vụ cung cấp đã hoàn thành (trên hóa đơn ghi rõ thờiđiểm dịch vụ đã hoàn thành) đồng thời thực hiện kê khai bổ sung điều chỉnh chokỳ kê khai thuế GTGT của tháng dịch vụ đã cung cấp theo quy định tại Khoản 5Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC để nộp bổ sung thuế GTGT và tính tiền chậm nộptiền thuế (nếu có) đồng thời Công ty bị xử phạt vi phạm hành chính về việckhông lập hóa đơn đúng thời điểm cung ứng dịch vụ.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thựchiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫntại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC
;
- Phòng KT 1;
- Lưu: HC, TTHT.
167– 2975 (19/01/2015)
nttlan

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga