TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1345/GSQL-TH
V/v vướng mắc dán tem rượu nhập khẩu

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH TriVin Sa
(số 11, ngõ Thịnh Hào 1, phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội)

Trả lời vướng mắc của Công ty tạicông văn số 56/TVSA ngày 20/12/2013, Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

Quy định về việc dán tem rượu nhậpkhẩu hiện nay (trước thời điểm ngày 1/1/2014) vẫn được thực hiện theo hướng dẫntại Thông tư số 91/2003/TT-BTC ngày 25/09/2003 của Bộ Tài chính. Sau thời điểmngày 01/01/2014 việc dán tem rượu nhập khẩu sẽ được thực hiện theo hướng dẫntại Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính. Theo đó, tạithời điểm hiện nay (trước ngày 1/1/2014) việc từ chối cấp tem để dán cho rượunhập khẩu để về đóng chai trong nước của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng HảiPhòng khu vực I là phù hợp với quy định, việc dán tem rượu nhập khẩu cho cácmặt hàng rượu này chỉ thực hiện sau ngày 1/1/2014.

Các lô hàng rượu nhập khẩu về đểđóng chai, san chiết trong nước của Công ty vẫn được thực hiện theo các quyđịnh hiện nay, việc các doanh nghiệp phân phối từ chối bán rượu nhập khẩu đượcđóng chai trong nước tại thời điểm hiện nay là không phù hợp với hướng dẫn tạicác thông tư dẫn trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Côngty biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Hải Phòng (để t/h);
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha