BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1345/LĐTBXH-LĐTL
V/v nâng bậc lương sớm, rút ngắn thời hạn nâng bậc lương

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Trả lời công văn số 702/TCTHK-TCCB ngày 20/4/2009 của Tổngcông ty Hàng không Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, theo quy định tại Khoản4 Thông tư số 18/2008/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2008 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướngdẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 củaChính phủ về tiền lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Việc người lao động đạt từ 02 danh hiệu trở lên thì căncứ vào danh hiệu cao nhất để xét nâng bậc lương sớm hoặc rút ngắn thời hạn nângbậc lương.

2/ Trường hợp người lao động thuộc diện phải thi nâng bậc,nếu đạt được danh hiệu theo quy định thì căn cứ vào tiêu chuẩn thời gian giữbậc lương, có thể rút ngắn thời gian để xem xét tham gia thi nâng bậc sớm nhưngkhông được miễn thi.

3/ Trường hợp người lao động tự đăng ký tham gia các cuộcthi, không do công ty cử đi, nếu đạt được bất kỳ danh hiệu nào mà không liênquan đến lĩnh vực chuyên môn đều không được xét nâng bậc lương sớm hoặc rútngắn thời hạn nâng bậc lương. Trường hợp có liên quan đến công việc chuyên mônvà có hiệu quả thực sự đối với công việc đang đảm nhận thì căn cứ vào thực tế,công ty có thể xem xét để nâng bậc lương sớm hoặc rút ngắn thời hạn nâng bậclương.

4/ Trường hợp người lao động đang ở bậc lương cuối của ngạchhiện hưởng, không đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ để nâng ngạch thì khôngđược nâng ngạch, dù người đó đạt được danh hiệu theo quy định. Trường hợp ngườilao động đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp ngành theo thời kỳ có thời hạn 03năm thì được rút ngắn thời gian một năm (12 tháng) để xét nâng bậc lương.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng công tyHàng không Việt Nam biết và thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Xuân Thành