BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1345/LĐTBXH-TL
Về việc chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành  Y T

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2003

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 1345/LĐTBXH-TL NGÀY 5 THÁNG 5 NĂM 2003 VỀ VIỆC CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ

Kính gửi : Bộ Y tế

Trả lời công văn số 4297/YT-KH ngày 22/04/2003 của Bộ Y tế về Chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành Y tế, Bộ lao động - Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

Chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 794/TTg ngày 5/12/1995 gồm phụ cấp phẫu thuật, phụ cấp thường trực và phụ cấp chống dịch, đến nay sau 7 năm thực hiện chế độ phụ cấp nêu trên đã bộc lộ một số bất cập cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thấy việc Bộ Y tế trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế là cần thiết và cơ bản nhất trí với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tham gia một số ý kiến như sau:

1/ Việc sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp đặc thù thêm đối với công chức, viên chức ngành y tế phải bảo đảm các nguyên tắc sau:

- Khắc phục những bất hợp lý trong chế độ hiện hành;

- Bảo đảm quyền lợi và khuyến khích, động viên tinh thần làm việc của công chức, viên chức;

- Cân đối với các đối tượng của các ngành nghề khác có điều kiện lao động tương tự;

- Góp phần thực hiện tốt hơn chủ trương của Đảng, Chính phủ về đổi mới quản lý biên chế, tiền lương và thu nhập đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và không gây cản trở cho quá trình cải cách chính sách tiền lương;

- Nghiên cứu tiến tới tổ chức làm việc 3 ca để bảo đảm việc khám, chữa bệnh bình thường 24/24 giờ cho người bệnh, đồng thời giảm dần việc trực ngoài giờ tiêu chuẩn đối với công chức, viên chức ngành y tế.

2/ Về các chế độ phụ cấp:

a/ Phụ cấp thường trực:

- Đề nghị cân nhắc lại việc phân ra 5 mức phụ cấp, theo chúng tôi chỉ nên phân 3 mức như trước đây. Trường hợp trực ở các khoa cấp cứu hồi sức và chăm sóc đặc biệt có thể quy định hưởng 1,3 hoặc 1,5 mức cao nhất, trực ở bệnh viện hạng II và III nên nhập vào một mức.

- Về mức điều chỉnh, đề nghị tăng khoảng 4 lần so với mức hiện nay (vì hiện nay mức lương tối thiểu đã được điều chỉnh tăng thêm bằng 2,5 lần so với trước đây và trong thời gian tới theo định hướng cải cách chính sách tiền lương thì mức lương tối thiểu còn tiếp tục tăng), cụ thể: 30.000 đồng - 20.000 đồng - 10.000 đồng, trường hợp trực ở các khoa cấp cứu hồi sức hoặc chăm sóc đặc biệt ở các bệnh viên hạng I, mức phụ cấp bằng 40.000 (tăng 1,3 lần với mức 1) hoặc 45.000 đồng (tăng 1,5 lần so với mức 1).

b/ Phụ cấp chống dịch:

Điều chỉnh tăng thêm 2,5 lần so với mức hiện nay, cụ thể:

- Đối với loại dịch thông thường mức 30.000 đồng/ngày/người;

- Đối với loại dịch đặc biệt nguy hiểm bằng 2 lần phụ cấp chống dịch bình thường (bằng 60.000 đồng/ngày/người).

c/ Phụ cấp phẫu thuật:

- Đề nghị chỉ nên quy định 3 mức như trước đây, trường hợp đối với ca mổ loại đặc biệt thì được hưởng bằng 1,5 lần phụ cấp phẫu thuật của ca mổ loại I; phụ cấp thủ thuật bằng 50% phụ cấp phẫu thuật;

- Về mức điều chỉnh, đề nghị điều chỉnh tăng 2,5 lần đến 3 lần so với mức hiện nay, cụ thể:

Đơn vị: đồng

Đối tượng

Loại I/Mức PC

Loại II/Mức PC

Loại III/Mức PC

Người mổ chính, người gây mê chính, người châm tê chính

35.000

20.000

15.000

Người phụ mổ, gây mê phụ, châm tê phụ.

20.000

15.000

10.000

Người giúp việc ca mổ

15.000

10.000

5.000

Người thực hiện ca thủ thuật chính

15.000

10.000

7.000

Người phụ ca thủ thuật

10.000

7.000

5.000

Người giúp việc

7.000

5.000

3.000

3/ Về dự thảo tờ trình và quyết định

a/ Về dự thảo tờ trình: Đề nghị gồm 2 mục: thứ nhất sự cần thiết hay đánh giá tình hình thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù của ngành y tế; thứ hai đề nghị sửa đổi, bổ sung (mục này gộp cả mục II trong dự thảo về nguyên tắc xây dựng).

- Đối với điểm I mục III về phụ cấp thường trực, đề nghị viết ngắn lại biểu tính đưa ra thành phụ lục.

- Đề nghị tính toàn tổng nguồn phải chi cho các loại phụ cấp trên và biện pháp cân đối nguồn để thực hiện.

b/ Về dự thảo quyết định, đề nghị bổ sung thêm ở phần đầu là theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Điều 4 đề nghị cả Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn.

- Điểm 1 Điều 1 đề nghị bổ sung vào gạch đầu dòng cuối cùng: "Khi áp dụng phụ cấp thường trực thì không áp dụng chế độ làm thêm giờ".

Các phần khác nhất trí như dự thảo.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội. Đề nghị Bộ Y tế tổng hợp ý kiến các Bộ chức năng có liên quan và trình Thủ tưởng Chính phủ quyết định.

 

Lê Duy Đồng

(Đã ký)