BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1345/TCT-KK
V/v khấu trừ, hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 27122/CT-TTr1 ngày 24/10/2012 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc vướng mắc thanh tra sauhoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) xuất khẩu theo tháng đối với Công ty CP tậpđoàn Thái Hòa Việt Nam (mã số thuế: 0100367361), Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

1. Về hoàn thuế GTGT hàng hóa, dịchvụ xuất khẩu theo tháng:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 1.2 (c.8)Mục III Phần B và Điểm 4 Mục I Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGTvà hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT, trườnghợp năm 2010 Công ty vừa có hàng hóa xuất khẩu, vừa có hàng hóa bán trong nướcvà đề nghị hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu theo tháng trong thờiđiểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì:

- Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa,dịch vụ thực xuất khẩu phát sinh trong tháng bao gồm thuế GTGT đầu vào của hànghóa, dịch vụ thực xuất khẩu tồn kho tháng trước chuyển sang, thuế GTGT đầu vàocủa hàng hóa, dịch vụ thực xuất khẩu mua vào trong tháng và thuế GTGT đầu vàocủa chi phí quản lý phục vụ cho hàng hóa, dịch vụ thực xuất khẩu phát sinhtrong tháng.

Trường hợp Công ty không hạch toánriêng được thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ thực xuất khẩu phát sinhtrong tháng thì số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ thực xuất khẩu phátsinh trong tháng được phân bổ trong tổng số thuế GTGT đầu vào của Công ty phátsinh trong tháng, theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu xuất khẩu hàng hóa, dịch vụphát sinh trong tháng so với tổng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của Công ty.

- Sau khi bù trừ số thuế GTGT đầuvào của hàng hóa, dịch vụ thực xuất khẩu phát sinh trong tháng với số thuế GTGTđầu ra của hàng hóa, dịch vụ bán ra trong nước phát sinh trong tháng: nếu sốthuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ thực xuất khẩu phát sinh trong thángchưa được khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên thì Công ty được xét hoàn thuếGTGT đầu vào theo tháng đối với hàng hóa, dịch vụ thực xuất khẩu.

- Trường hợp Công ty đã được hoànvượt quá số thuế đủ điều kiện hoàn thì Công ty bị thu hồi số tiền thuế đã đượchoàn chênh lệch và xử phạt theo quy định.

2. Về thuế GTGT đối với doanh thuhoạt động bán cây cà phê do Công ty CP tập đoàn Thái Hòa Việt Nam tự trồngtrọt:

Căn cứ hướng dẫn về đối tượng khôngchịu thuế GTGT tại các Thông tư (bao gồm: Điểm 1 Mục II Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTCngày 12/12/2003; Mục I Phần B Thông tư số 115/2005/TT-BTC ngày 16/12/2005 sửađổi, bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTC ; Điểm 1.1 Mục II Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007; Điểm 1 Mục II Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008; Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012) củaBộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT có hiệu lực thi hành kể từ năm 2006 đếnnay, thì:

Vườn cây cà phê do Công ty tự trồngtrọt bán cho Công ty TNHH Thái Hòa Quảng Trị (là doanh nghiệp Việt Nam) dướidạng chưa sơ chế, chế biến thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợpCông ty đã kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào phát sinh trong quá trình đầu tưvườn cây cà phê nêu trên thì khi phát sinh doanh thu bán vườn cây phải điều chỉnhgiảm số thuế GTGT đầu vào tương ứng theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếthành phố Hà Nội được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Các Vụ: PC, CS (TCT);
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu