TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1345/TCT-TS
V/v: Nộp lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 003/PSV-BX ngày21/3/2006 của Công ty Công nghiệp cổ phần trách nhiệm hữu hạn Pou Sung Việt Namvề việc xin miễn, giảm thuế trước bạ nhà xưởng; về vấn đề này, Tổng cục Thuế cóý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1(a), mục I, phần I Thôngtư số 95/2005/TT-ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy địnhcủa pháp luật về lệ phí trước bạ thì đối tượng phải chịu lệ phí trước bạ là:“Nhà, gồm: nhà ở, nhà làm việc, nhà xưởng, nhà kho, cửa hàng, cửa hiệu và các côngtrình kiến trúc khác”.

Mục II, Phần I Thông tư số 95/2005/TT-BTC nêu trênquy định: “Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài, kể cả cácdoanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tạiViệt Nam hoặc không theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, có tài sản thuộcđối tượng chịu lệ phí trước bạ nêu tại mục I phần này, phải nộp lệ phí trước bạtrước khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩmquyền (trừ các trường hợp không phải nộp nêu tại mục III phần này).”

Thông tư này không có quy định miễn lệ phí trướcbạ đối với tài sản là nhà xưởng của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.

Tổng cục Thuế chuyển đến cục Thuế thỉnh Đồng NaiCông văn số 003/PSV-BX nêu trên và đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Đồng Naibiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Công ty Công nghiệp cổ phần TNHH Pou Sung Việt Nam;
- Chi cục thuế huyện Trảng Bom;
- Lưu: VT, TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương