VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1 345/VPCP-KTTH
V/v quyết toán kinh phí hỗ trợ đề án thuộc Chương trình XTTM quốc gia

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2016

Kính gửi:

- Bộ Công Thương.
- Bộ Tài chính.

Về đề nghị của của Bộ Công Thương tại Công văn số 1228/BCT-XTTM ngày 02 tháng 02 năm 2016 về quy mô tối thiểu thực hiện đề án thuộc Chương trình Xúc tiến thương mi quốc gia, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Đồng ý quyết toán kinh phí hỗ trợ các đơn vị tham gia đề án do Hiệp hội Phát trin hàng tiêu dùng Việt Nam thực hiện vớiquy mô 14 doanh nghiệp tham gia như đề nghị của Bộ Công Thương tại Công văn số 1228/BCT-XTTM nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Vũ Văn Ninh (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, TH, TGĐ Cng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3).LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ
CHỦ NHIỆM




Nguyễn Sỹ Hiệp