BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1346/BCA-C61

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2013

ĐÍNH CHÍNH

THÔNGTƯ SỐ 11/2013/TT-BCA NGÀY 01/3/2013 CỦA BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNHMỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2010/NĐ-CP NGÀY 02/4/2010 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 71/2012/NĐ-CP NGÀY 19/9/2012 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ34/2010/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNGĐƯỜNG BỘ

Ngày 01/3/2013, Bộ Công an ban hànhThông tư số 11/2013/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị địnhsố 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 và Nghị định số 71/2012/NĐ-CP ngày 19/9/2012sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2010/NĐ-CP quy định xử phạt viphạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Do sơ xuất kỹ thuật, BộCông an đính chính lại Thông tư nêu trên như sau:

Tiêu đề Điều 6 Thông tư đã ghi:

“Điều 6. Xử phạt hành vi người điềukhiển xe mô tô, xe gắn máy không mang theo Giấy đăng ký xe, Giấy phép lái xe,Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (Điểm b, Điểm cKhoản 2 Điều 24 Nghị định số 34); người điều khiển xe ôtô, máy kéo không mangtheo Giấy đăng ký xe, Giấy phép lái xe, Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹthuật và bảo vệ môi trường (Điểm b Khoản 3 Điều 24 Nghị định số 34); người điềukhiển xe máy chuyên dùng không mang theo bằng (hoặc chứng chỉ) điều khiển vàchứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (Điểm b Khoản 1Điều 25 Nghị định số 34)”.

Nay đính chính là:

“Điều 6. Xử phạt hành vi người điềukhiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự mô tô và các loại xe tương tựxe gắn máy không mang theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệmôi trường (nếu có quy định phải kiểm định), Giấy đăng ký xe (Điểm b Khoản 2Điều 24 Nghị định số 34); người điều khiển xe mô tô không mang theo Giấy phéplái xe (Điểm c Khoản 2 Điều 24 Nghị định số 34); người điều khiển xe ôtô, máykéo không mang theo Giấy đăng ký xe, Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuậtvà bảo vệ môi trường (nếu có quy định phải kiểm định), Giấy phép lái xe (Điểm bKhoản 3 Điều 24 Nghị định số 34); người điều khiển xe máy chuyên dùng khôngmang theo bằng (hoặc chứng chỉ) điều khiển và chứng chỉ bồi dưỡng kiến thứcpháp luật về giao thông đường bộ (Điểm b Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 34)”./.

TL. BỘ TRƯỞNGKT. TỔNG CỤC TRƯỞNGTỔNG CỤC CSQLHC VỀ TTATXHPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGTrung tướng Đỗ Đình Nghị