TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1346/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập cá nhân

TP.HCM, ngày 03 tháng 02 năm 2015

Kính gửi:

Công ty CP Xây dựng và kinh doanh vật tư
Địa chỉ: 9-19 (lầu 6) Hồ Tùng Mậu, Quận 1, TP. HCM
Mã số thuế: 0301460120

Trả lời văn thư số 15/CV-C &T ngày 12/01/2015 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), CụcThuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTCngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN:

+Tại Khoản 3c Điều 2 quyđịnh các khoản thu nhập chịu thuế:

Thu nhập từ đầutư vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới các hình thức:

c) Lợi tức nhậnđược do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn (bao gồm cả Công tytrách nhiệm hữu hạn một thành viên), công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh,hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác theo quy định củaLuật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã; lợi tức nhận được do tham gia góp vốnthành lập tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng; góp vốnvào Quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư khác được thành lập và hoạt động theoquy định của pháp luật.”

+ Tại Điều 10quy định căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn:

Căn cứ tính thuế đối vớithu nhập từ đầu tư vốn là thu nhập tính thuế và thuế suất.

1. Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế từđầu tư vốn là thu nhập chịu thuế mà cá nhân nhận được theo hướng dẫn tại khoản3, Điều 2 Thông tư này.

2. Thuế suất đối với thunhập từ đầu tư vốn áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 5%.

4. Cách tínhthuế

Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp

=

Thu nhập tính thuế

x

Thuế suất 5%

Trường hợpCông ty theo trình bày để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, cán bộ nhân viên trong Côngty góp vốn cho Công ty theo từng đơn hàng hay từng hợp đồng và sẽ được chia lợinhuận thì đây là khoản thu nhập từ đầu tư vốn; khi chi trả lợi tức cho các cánhân, Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN với thuế suất 5%, kê khai nộpthuế theo qui định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết đểthực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được tríchdẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Ktra 4;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT
135-2334/15ntran

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga