BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------------------
Số: 1346/TCT-CS
V/v: chính sách thuế.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Phú An
Trả lời công văn số 173/CV .10 ngày 07/12/2010 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Phú An hỏi về việc trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ năm 2008, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Tiết a, Khoản 1, Điều 3 Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 36/2007/QĐ-BTC ngày 16/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp quy định:
“Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp, mức trích cụ thể hàng năm theo quy định tại Điều 45 Luật chuyển giao công nghệ năm 2006 và các văn bản hướng dẫn. Vốn hoạt động của Quỹ không sử dụng hết trong năm tài chính được chuyển sang năm tài chính tiếp theo.
Việc trích lập Quỹ thực hiện khi Luật chuyển giao công nghệ và văn bản quy định mức trích cụ thể có hiệu lực thi hành”.
- Điều 45 Luật chuyển giao công nghệ số 80/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội quy định:
“Doanh nghiệp được trích một phần lợi nhuận trước thuế hằng năm lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ để tiến hành hoạt động nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ. Trong thời hạn năm năm, nếu quỹ không được sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích thì doanh nghiệp phải nộp vào ngân sách nhà nước phần thuế thu nhập doanh nghiệp trên số lợi nhuận trước thuế mà Nhà nước để lại cho doanh nghiệp và phần lãi phát sinh từ khoản lợi nhuận trước thuế đó.
Chính phủ trình Quốc hội quyết định mức khấu trừ lợi nhuận trước thuế quy định tại Điều này”.
Thực tế tính đến hết ngày 31/12/2008 cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa ban hành văn bản quy định mức trích cụ thể về Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp để áp dụng cho giai đoạn từ ngày 1/7/2007 (ngày Luật chuyển giao công nghệ có hiệu lực thi hành) đến ngày 31/12/2008 nên trong năm 2008 Công ty không có căn cứ để trích một phần lợi nhuận trước thuế với mục đích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

Từ ngày 01/01/2009, việc trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Phú An biết và đề nghị Công ty liên hệ với Cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (TCT) (2b);
- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, CS (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?