ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1346/UB
V/v tổ chức lớp tập huấn chuyên môn cho các cửa hàng kinh doanh thuốc BVTV

Cần Thơ, ngày 18 tháng 04 năm 2003

Kínhgửi: Giám đốc Sở Tài chính Vật giá.

Xét Công văn số 514/STCVG ngày09 tháng 4 năm 2003 của Sở Tài chính Vật giá về việc tổ chức lớp tập huấnchuyên môn cho các cửa hàng kinh doanh thuốc BVTV, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiếnnhư sau:

Thuận đề nghị của Sở Tài chínhVật giá về kinh phí tổ chức lớp tập huấn chuyên môn cho các cửa hàng kinh doanhthuốc BVTV, nguồn kinh phí đơn vị tự cân đối thu chi. Giao Giám đốc Sở Tàichính Vật giá hưởng dẫn và kiểm tra đơn vị thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Chi cục BVTV
- VP.UBND tỉnh (4)
Lưu TTLT
CV-KP-17042003NVBVTV

KT. CHỦ TỊCH UBND TỈNH CẦN THƠ
PHÓ CHỦ TỊCH