ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1346/UBND-TM
Về việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán Nhà nước với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Sở, Ban, ngành thành phố;
- Tổng Công ty, Công ty nhà nước thuộc TP;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

Ngày04 tháng 01 năm 2013, Kiểm toán Nhà nước, Thường trực Hội đồng nhân dân thànhphố và Ủy ban nhân dân thành phố đã ký kết Văn bản số 35/QCPH : KTNN-TTHĐND-UBNDvề Quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán Nhà nước với Thường trực Hội đồngnhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố;

Ủyban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

GiaoSở Tài chính chủ trì làm đầu mối, phối hợp với Sở, Ban, ngành thành phố; TổngCông ty, Công ty Nhà nước thuộc thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyệnthực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán Nhà nước với Thường trực Hộiđồng nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CVP, các PVP;
- Phòng TCTMDV (2b), các phòng CV;
- Lưu: VT (TM-V).

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân