BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1347/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục mua bán hàng hóa với DNCX

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH Sumitomo CorporationViệt Nam
 (Địa chỉ: Tầng 11, Hà Nội Tower, 49 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 09- 01/CV-SCVN /MZ ngày 20/02/2009 củaCông ty TNHH Sumitomo Corporation Việt Nam đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quanđối với việc mua mặt hàng nhựa (nguyên liệu sản xuất máy in phun) từ một doanhnghiệp chế xuất (DNCX) sau đó bán cho một DNCX khác, về việc này Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

1. Tại Điều 4, Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007của Chính phủ quy định về điều kiện để doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàiđược cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liênquan đến mua bán hàng hóa ở Việt Nam. Do vậy, nếu Công ty TNHH SumitomoCorporation Việt Nam có Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và cáchoạt động liên quan đến mua bán hàng hóa ở Việt Nam do cơ quan Nhà nước có thẩmquyền trong đó thể hiện mục tiêu hoạt động phù hợp với hoạt động kinh doanh nêutrên của Công ty thì đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục hải quan nơidự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.

2. Về thủ tục hải quan đối với việc mua bán hàng hóa giữaCông ty và các DNCX thực hiện theo điểm 2, Mục I, Phần B Công văn 6690/TCHQ-GSQL ngày 28/11/2007 của Tổng cục Hải quan và các văn bản liên quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH SumitomoCorporation Việt Nam được biết./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
Vũ Quang Vinh