1. Công văn 1347/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc đăng ký phát hành hóa đơn mẫu 01GTKT4/002

 

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
---------------------
Số: 1347/TCT-CS
V/v: Đăng ký phát hành hóa đơn mẫu 01GTKT4/002.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi:
Công ty cổ phần dầu thực vật Tường An.
(Địa chỉ: 48/5 Phan Huy Ích, P.15, Q.Tân Bình, TP. HCM)
Trả lời công văn số 287/DTA-TCKT ngày 21/03/2011 của Công ty cổ phần dầu thực vật Tường An về mẫu đăng ký phát hành hóa đơn số 01GTKT4/002, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Theo quy định tại điểm 1.b Điều 14 Chương II Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì:
“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa.
Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có)”;
Tại điểm 2.4.a Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC nêu trên hướng dẫn cách lập hóa đơn:
“a) Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại) thì phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền; dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo”.
Căn cứ các hướng dẫn trên thì hóa đơn GTGT dùng cho hàng khuyến mại, quảng cáo không thu tiền, dòng thuế suất và tiền thuế GTGT không ghi, gạch chéo. Như vậy, trường hợp Công ty cổ phần dầu thực vật Tường An đã đặt in mẫu hóa đơn 01GTKT4/002 với số lượng là 30.000 hóa đơn chỉ sử dụng để xuất riêng cho lượng hàng khuyến mại, quảng cáo, trên mẫu hóa đơn Công ty đã in sẵn gạch chéo tại hai chỉ tiêu “Thuế suất GTGT” và “Tiền thuế GTGT” thì Công ty cổ phần dầu thực vật Tường An được chấp nhận cho thông báo phát hành và sử dụng số hóa đơn GTGT mẫu 01GTKT4/002 mà Công ty đã đặt in nêu trên.
Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần dầu thực vật Tường An được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. HCM;
- Vụ PC (2), TVQT (AC);
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS(3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

2. Công văn 2896/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thông báo phát hành hóa đơn theo Thông tư 153/2010/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn giá bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

 

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
Số: 2896/TCT-CS
V/v: Thông báo phát hành hóa đơn theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC .
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2013
Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1051/CT-HCQTTVAC ngày 18/04/2013 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi hỏi về việc sử dụng hóa đơn đặt in ngay sau khi gửi thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại Khoản 4 Điều 9 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010; Khoản 4 Điều 9 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn phát hành hóa đơn của tổ chức, cá nhân kinh doanh như sau:
"4. Thông báo phát hành hóa đơn phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn."
Căn cứ quy định trên, trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn đặt in (trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế) phải lập thông báo phát hành gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi biết./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

3. Công văn 1259/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc hóa đơn mẫu khi thông báo phát hành hóa đơn

Công văn 1259/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc hóa đơn mẫu khi thông báo phát hành hóa đơn
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------------------
Số: 1259/TCT-CS
V/v: Hóa đơn mẫu khi thông báo phát hành hóa đơn.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1013/EVN-TCKT ngày 30/3/2011 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về hóa đơn mẫu khi thông báo phát hành hóa đơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại khoản 3, khoản 4 Điều 9 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:
“3. Hóa đơn mẫu là bản in thể hiện đúng, đủ các tiêu thức trên liên của hóa đơn giao cho người mua loại được phát hành, có số hóa đơn là một dãy các chữ số 0 và in hoặc đóng chữ “Mẫu” trên tờ hóa đơn.
4. Thông báo phát hành hóa đơn phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn”.
Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp Tập đoàn Điện lực Việt Nam đặt in 14.000 số hóa đơn GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC nêu trên giao cho các đơn vị trực thuộc Tập đoàn thông báo phát hành hóa đơn với các Cục thuế để sử dụng trong các đơn vị trực thuộc, tuy nhiên chỉ có 1 đơn vị trực thuộc Tập đoàn có hóa đơn mẫu gốc để thông báo phát hành hóa đơn với Cục thuế thì chấp nhận đề xuất của Tập đoàn: các đơn vị trực thuộc Tập đoàn sử dụng 01 số hóa đơn đầu tiên đơn vị đã nhận để thực hiện thông báo phát hành hóa đơn với các Cục thuế. Trên hóa đơn dùng làm mẫu gạch bỏ số thứ tự đã in sẵn và đóng chữ “Mẫu” để làm hóa đơn mẫu. Các hóa đơn dùng làm hóa đơn mẫu không phải thực hiện thông báo phát hành (không kê khai vào số lượng hóa đơn phát hành tại Thông báo phát hành hóa đơn).
Tổng cục Thuế trả lời để Tập đoàn Điện lực Việt Nam được biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Vụ TVQT (AC), PC (2), TTHT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (4b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

4. Công văn 79107/CT-TTHT 2017 phát hành hóa đơn thu các loại dịch vụ chứng khoán Hà Nội

 

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79107/CT-TTHTV/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2017

Kính gửi:Công ty Cổ phần-chứng khoán Phố Wall(Địa chỉ: Tầng 9,Tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, P. Láng Thượng,Q. Đống Đa, TP Hà Nội, MST: 0102590252)

Trả lời công văn số 14/KT-WSS đề ngày 01/06/2017 của Công ty Cổ phần chứng khoán Phố Wall theo phiếu chuyển số 516/PC-TCT đề ngày 06/06/2017 của Tổng cục Thuế hỏi về việc phát hành hóa đơn thu các loại dịch vụ chứng khoán, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 1 Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 3/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thời điểm xác định thuế GTGT

“Điều 8. Thời điểm xác định thuế GTGT

1. Đi vi bán hàng hóa là thời điểm chuyn giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. ”

- Căn cứ Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịchvụ quy định về lập hóa đơn

+ Tại Khoản 2 Điều 16 quy định về lập hóa đơn

“Điều 16. Lập hóa đơn

...2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

a) Tiêu thức "Ngày tháng năm ” lập hóa đơn

...Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

...Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng...

b)... Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000, đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn ” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế"

- Căn cứ Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

- Căn cứ công văn số 4855/TCT-CS ngày 19/10/2017 của Tổng cục Thuế

Căn cứ vào các quy định trên, trường hợp Công ty Cổ phần chứng khoán Phố Wall (sau đây gọi tắt là Công ty) có hoạt động cung ứng dịch vụ môi giới, tư vấn đầu tư, lưu ký chứng khoán thì đối với các các khoản phí môi giới, phí dịch vụ ủy thác tiền bán chứng khoán, phí dịch vụ giao dịch ký quỹ, phí lưu ký, phí chuyển khoản cho các khách hàng cá nhân có giá trị từ 200.000 đồng trở lên, Công ty phải lập hóa đơn cung ứng dịch vụ tại thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch không phân biệt đã thu tiền hay chưa thu tiền theo quy định.

Để đảm bảo sự thuận tiện, giảm thiểu thời gian và tiết kiệm chi phí, nhân lực trong việc lưu trữ, in ấn đề nghị Công ty nghiên cứu sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc, đề nghị Công ty cổ phần chứng khoán Phố Wall liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 4 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty cổ phần chứng khoán Phố Wall biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (báo cáo);
- Phòng Kiểm tra thuế số 4;
- Phòng Quản lý Ấn chỉ;
- Phòng Pháp chế;
-Lưu: VT,TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

5. Công văn 4331/TCT-PCCS phát hành hóa đơn

 
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 4331/TCT-PCCS
V/v: phát hành hóa đơn

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2006

Kính Gửi: Công Ty Tnhh Sản Xuất Kinh Doanh Xnk Bình Minh

Trả lời công văn số 97/CV-BM-06 ngày 27/10/2006 của Công ty TNHH sản xuất kinh doanh XNK Bình Minh về việc phát hành hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1, Mục II, Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ hướng dẫn: "Thời điểm để xác định doanh thu tính thuế GTGT phát sinh là thời điểm cơ sở kinh doanh đã chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng (đối với trường hợp bán theo hình thức trả góp) hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho người mua, không phân biệt người mua đã trả tiền hay chưa trả tiền".

Tại điểm 1.2, mục VI, phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn quy định: "Thời điểm lập hóa đơn: hóa đơn phải lập ngay khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ và các khoản thu tiền phát sinh theo quy định".

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH sản xuất kinh doanh XNK Bình Minh đã nhận thanh toán 80% giá trị căn hộ và bàn giao căn hộ để khách hàng sử dụng như đã thỏa thuận trong hợp đồng, sau đó công ty xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng và khách hàng thanh toán nốt 20% giá trị căn hộ còn lại thì việc xuất hóa đơn GTGT của Công ty cho khách hàng là đúng quy định, không phụ thuộc vào việc hợp đồng đã được công chứng hay chưa.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

6. Công văn 4702/TCT-CS 2017 thông báo phát hành hóa đơn

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4702/TCT-CS
V/v hóa đơn

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2017

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lào Cai

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3114/CT-HCQT ngày 07/07/2017 của Cục Thuế tỉnh Lào Cai về hóa đơn. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 9 Thông tư 39/2013/TT-BTC về thông báo phát hành hóa đơn như sau:

“4. Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất hai (02) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn. Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức kinh doanh thanh lý hợp đồng in khi đã lập tờ Thông báo phát hành hóa đơn đối với hợp đồng đặt in hóa đơn không quy định thời hạn thanh lý hợp đồng (đối với hóa đơn đặt in) và không bị xử phạt.

Trường hợp tổ chức kinh doanh khi gửi thông báo phát hành từ lần thứ 2 trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu.

Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng khai thuế giá trị gia tăng riêng thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng tổ chức thực hiện khai thuế giá trị gia tăng cho đơn vị trực thuộc, chi nhánh thì đơn vị trực thuộc, chi nhánh không phải Thông báo phát hành hóa đơn.

Tổng cục Thuế có trách nhiệm căn cứ nội dung phát hành hóa đơn của tổ chức để xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về hóa đơn trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để tổ chức, cá nhân tra cứu được nội dung cần thiết về hóa đơn đã thông báo phát hành của tổ chức.

Trường hợp khi nhận được Thông báo phát hành do tổ chức gửi đến, cơ quan Thuế phát hiện thông báo phát hành không đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định thì trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho tổ chức biết. Tổ chức có trách nhiệm điều chỉnh để thông báo phát hành mới.”

Căn cứ quy định trên, tổ chức kinh doanh trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ phải lập và gửi Thông báo phát hành hóa đơn, hóa đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất hai (02) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.

Trường hợp khi nhận được Thông báo phát hành do tổ chức gửi đến, cơ quan Thuế phát hiện thông báo phát hành không đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định thì trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho tổ chức biết. Tổ chức có trách nhiệm điều chỉnh để thông báo phát hành mới.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Lào Cai được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

7. Công văn 4020/CT-TTHT phát hành hóa đơn giá trị gia tăng đối với đối tượng không chịu thuế Hà Nội 2017

 

TỔNG CỤC THUẾCỤC THUẾ TPNỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4020/CT-TTHTV/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH quản lý xây dựng Vincom 1(Đ/c: Số 7 đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riversides,Phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội)MST: 0101959829

Trả lời công văn số 2612/2016/CV-XDVC1 ngày 26/12/2016 của Công tyTNHH quản lý xây dựng Vincom 1 (sau đây gọi là Công ty) hỏi về chính sáchthuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định xửlý thu hồi hóa đơn đã lập:

“2. Trường hợp hóa đơn đã lập được giao cho người mua nếu phát hiện lập sai, hoặc theo yêu cầu của một bên, hàng hóa, dịch vụ đã mua bị trả li hoặcbị đòi lại, hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn lập sai, hoặc hóađơn của hàng hóa, dịch vụ bị trả lại, bị đòi lại và lưu giữ hóa đơn tại người bán.

Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được nội dung lập sai hoặc lý do đòi lại, trả lại hàng hóa, dịch vụ và các thỏa thuận bồi thường giữa hai bên (nếu có).”

- Căn cứ Điều 20 Chương III Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CPngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chínhphủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về xử lý đốivới hóa đơn đã lập:

“Điều 20. Xử lý đối với hóa đơn đã lập

...3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa,cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện saisót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng vănbản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơnghi rõ điều chỉnh (tăng, gim) slượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trịgia tăng..., tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số..., ký hiệu... Căn cứ vào hóađơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán,thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi s âm (-).”

- Căn cứ Tiết a Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lýthuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định:

“Điều 10. Quy định chung về khai thuế, tính thuế

5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công b quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh:

…”

- Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính quy định:

Tại Điều 1 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) như sau:

“9. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 như sau:

a) Sửa đổi khoản 2 Điều 14 như sau:

“2. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất; kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm cả doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế không hạch toán riêng được.

Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT hàng tháng/quý tạm phân b số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ, tài sản c định mua vào được khấu trừ trong tháng/quý, cuối năm cơ sở kinh doanh thực hiện tínhphân b số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm đ kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng/quý.””

Căn cứ các quy định trên, Cục thuế TP Hà Nội trả lời về mặt nguyên tắc như sau:

Trường hợp Công ty TNHH Quản lý xây dựng Vincom 1 ký hợp đồng với chủ đầu tư để thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị dự án Tượng Phật đài Linh Phong (thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại công văn số 56267/CT-TTHT ngày 29/08/2016), tuy nhiên Công ty đã phát hành hóa đơn GTGT và thực hiện kê khai, nộp thuế thì:

- Đối với số thuế GTGT đầu ra Công ty xuất cho chủ đầu tư:

Công ty và chủ đầu tư phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời Công ty lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Trên hóa đơn điều chỉnh ghi rõ sai sót về thuế suất thuế GTGT, đồng thời Công ty lập hóa đơn điều chỉnh sai sót theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC .

Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, Công ty kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu vào, đầu ra vào kỳ lập hóa đơn điều chỉnh.Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Công ty được kê khai điều chỉnh nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của Công ty.

- Trường hợp phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế thì Công ty chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Công ty phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm cả doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế không hạch toán riêng được.

- Trường hợp nếu còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ Phòng Kiểm tra thuế số 4 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT4;
- Phòng Pháp chế;
- Phong Kê khai & KTT;
-Lưu: VT,TTHT(2). (7, 3)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

8. Công văn 4992/CT-TTHT 2017 phát hành hóa đơn tự in Hồ Chí Minh

 

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:4992/CT-TTHTV/v: Phát hành hóa đơn tự in

Thành phố HồChí Minh, ngày 01 tháng 6 năm2017

Kính gửi: Công ty TNHH Sumitomo Corporation Việt NamChi Nhánh TP.HCMĐịa chỉ: Lầu 6. Tòa nhà Lanmark,5B Tôn Đức Thắng, Q.1, TP. HCMMã số thuế: 0102267852-001

Trả lời văn thư số 2017-02-01/CV-SCVN ngày 21/01/2017 của Chi nhánh về phát hành hóa đơn tự in, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 2, Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“5. Sửa đổi Khoản 2 Điều 9 như sau:

“2. Nội dung Thông báophát hành hóa đơn gồm: tên đơn vị phát hành hóa đơn, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, các loại hóa đơn phát hành (tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ số... đến số...)), tên và mã số thuế của doanh nghiệp in hóa đơn (đối với hóa đơn đặt in), tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn (đối với hóa đơn tự in), tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử (đối với hóa đơn điện tử); ngày lập Thông báo phát hành, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị.

Căn cứ Khoản 1b Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“b) Ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn.

Ký hiệu mẫu số hóa đơn là thông tin thể hiện ký hiệu tên loại hóa đơn, số liên, số thứ tự mẫu trong một loại hóa đơn (một loại hóa đơn có thể có nhiều mẫu).

…”

Căn cứ các quy định trên: Khi Chi nhánh phát hành hóa đơn, 03 ký tự cuối trên tiêu thức “ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn” là số thứ tự mẫu trong một loại hóa đơn (một loại hóa đơn có thể có nhiều mẫu) được xác lập căn cứ theo nhucầu sử dụng của Chi nhánh (ví dụ mẫu số 01GTKT3/001 sử dụng cho dịch vụ, mẫu số 01GTKT3/002 sử dụng cho vận tải…). Nội dung tên phần mềm tự in hóa đơn không phải là nội dung bắt buộc trên hóa đơn, tuy nhiên khi lập Thông báo phát hành hóa đơn tự in, trên nội dung thông báo Chi nhánh phải thể hiện tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn.

Cục Thuế TP trả lời Chi nhánh để biết và thực hiện theo đúng các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại công văn này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng Kiểm Tra số 2;-Lưu: VT,TTHT.430-26373297/17 Trung

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình

9. Công văn 7392/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phát hành hóa đơn giá trị gia tăng khi bán hàng từ nội địa vào khu chế xuất

 

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 7392/TCHQ-GSQL
V/v: Phát hành hóa đơn GTGT khi bán hàng từ nội địa vào khu chế xuất
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014
Kính gửi: Tổng cục Thuế.
Tổng cục Hải quan nhận được phiếu chuyển 10145 của Văn phòng Bộ Tài chính chuyển công văn số 442/2014-CV-HC ngày 02/6/2014 của Công ty TNHH Nippo Mechatronics (Việt Nam) liên quan đến việc phát hành hóa đơn GTGT khi bán hàng từ nội địa vào khu chế xuất. Theo đó, Công ty phản ánh việc thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 16239/BTC-TCHQ ngày 23/11/2013 của Bộ Tài chính thì “trường hợp doanh nghiệp nội địa bán hàng vào khu phi thuế quan sử dụng hóa đơn GTGT (liên giao khách hàng) do doanh nghiệp xuất khẩu lập thay cho hóa đơn xuất khẩu khi làm thủ tục hải quan”
Do vậy, việc lập hóa đơn GTGT trong trường hợp này phải trước hoặc cùng thời điểm đăng ký tờ khai xuất khẩu (vì là chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan) và sau khi hoàn thành thủ tục hải quan xong mới giao hàng hóa cho bên doanh nghiệp nhập khẩu. Mặt khác, cũng có thể xảy ra trường hợp quá trình làm thủ tục hải quan kéo dài nên ngày trên hóa đơn khác với ngày hoàn thành thủ tục hải quan (như chờ kết quả giám định chuyên ngành để thông quan, hoặc phải kiểm tra thực tế hàng hóa...) và sau khi hoàn thành thủ tục hải quan mới thực hiện việc giao hàng hóa cho bên nhập khẩu.
Như vậy, trường hợp xuất khẩu hàng hóa nêu trên có thể dẫn đến việc ngày lập hóa đơn có thể trước ngày giao hàng hóa cho bên doanh nghiệp nhập khẩu. Việc này có phù hợpvới quy định tại Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về thời điểm lập hóa đơn hay không và có bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “lập hóa đơn không đúng thời điểm” quy định tại Điều 4 Thông tư số 10/2014/TT-BTC hay không.
Trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 16239/BTC-TCHQ dẫn trên hoặc tại công văn số 7924/BTC-TCHQ ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính sẽ gặp phải vướng mắc như nêu trên. Việc này chủ yếu liên quan đến thờiđiểm lập hóa đơn và công tác quản lý liên quan nên Tổng cục Hải quan chuyển nội dung phản ánh (kèm công văn) của Công ty TNHH Nippon Mechatronics (Việt Nam) để Tổng cục Thuế nghiên cứu, có hướng dẫn xử lý thống nhất đối với những trường hợp tương tự./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo);
- Vụ CST, Vụ PC - BTC (để ph/hợp);
- Cty TNHH Nippo Mechatronics VN. Đ/c: Lô 37, KCN Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội (thay trả lời CV số 422/2014-CV-HC ngày 2/6/2014);
- Lưu: VT, GSQL(3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

10. Công văn 80/CNTT-TTDV vướng mắc trong phát hành hóa đơn

 

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC CNTT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/CNTT-TTDV
V/v: Vướng mắc trong phát hành hóa đơn

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước

Cục CNTT - Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1271/CT-TH ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước về vướng mắc trong việc phát hành hóa đơn của Công ty TNHH TMDV và chế biến Thảo Nguyên sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Doanh nghiệp tư nhân Thảo Nguyên thành Công ty TNHH TMDV và chế biến Thảo Nguyên và giữ nguyên mã số thuế cũ. Về việc này, Cục CNTT có ý kiến như sau:

1. Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của doanh nghiệp và giữ nguyên mã số thuế cũ, doanh nghiệp in và thông báo phát hành mẫu hóa đơn mới không được trùng với mẫu hóa đơn cũ đã dùng và đã hủy. Nếu doanh nghiệp đã đặt in và gửi thông báo phát hành với các mẫu hóa đơn trùng với mẫu hóa đơn cũ, Cục Thuế hướng dẫn doanh nghiệp đóng dấu sửa lại mẫu hóa đơn. Ví dụ: từ mẫu hóa đơn 01GTKT3/001 thành 01GTKT3/002, 03XKNB3/001 thành 03XKNB3/002, giữ nguyên ký hiệu hóa đơn và số hóa đơn đã in.

2. Trường hợp vướng mắc của Doanh nghiệp tư nhân Thảo Nguyên chuyển đổi thành Công ty TNHH TMDV và chế biến Thảo Nguyên:

+ Theo công văn của Cục Thuế Bình Phước, việc doanh nghiệp đã quyết toán sử dụng hóa đơn và thực hiện hủy hóa đơn theo quy định tại điều 27 Thông tư 153/2010/TT-BTC là hoàn toàn đúng quy định. Tuy nhiên, Cục Thuế Bình Phước cần phải hướng dẫn doanh nghiệp, do giữ nguyên mã số thuế cũ nên khi doanh nghiệp in và thông báo phát hành mẫu hóa đơn mới không được trùng với mẫu hóa đơn cũ đã dùng và đã hủy. Mặt khác, trong hệ thống ứng dụng Quản lý hóa đơn, ấn chỉ của ngành Thuế (QLAC), thì hiện tại vẫn đang lưu giữ dữ liệu về hóa đơn của doanh nghiệp tư nhân cũ ở các trạng thái đã sử dụng và đã hủy, vì vậy không thể nhập thông báo phát hành mới của Công ty TNHH TMDV và chế biến Thảo Nguyên với các mẫu hóa đơn hoàn toàn trùng với mẫu hóa đơn có cùng mã số thuế với DNTN Thảo Nguyên cũ.

+ Thực tế Công ty TNHH TMDV và chế biến Thảo Nguyên đã đặt in và gửi thông báo phát hành đến Cục Thuế Bình Phước với các mẫu hóa đơn trùng với mẫu hóa đơn của DNTN cũ, dẫn đến vướng mắc Cục Thuế không nhập được vào ứng dụng. Để xử lý tình thế cho trường hợp trên theo hướng không làm lãng phí kinh phí đã in hóa đơn của DN, đề nghị Cục Thuế Bình Phước hướng dẫn doanh nghiệp như sau:

- Công ty TNHH TMDV và chế biến Thảo Nguyên đóng dấu sửa lại mẫu hóa đơn từ 01GTKT3/001 thành 01GTKT3/002, 03XKNB3/001 thành 03XKNB3/002, giữ nguyên ký hiệu hóa đơn và số hóa đơn đã in.

- Công ty TNHH TMDV và chế biến Thảo Nguyên gửi lại thông báo phát hành tới Cục Thuế Bình Phước để nhập vào ứng dụng QLAC và đăng tải lên Website.

3. Vướng mắc này có thể cũng sẽ xảy ra cho các doanh nghiệp khác có sự chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Đề nghị Cục Thuế tuyên truyền hướng dẫn cho người nộp thuế biết để thực hiện đúng.

Cục CNTT - Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố (để biết)
- Lưu: VT, TTDV (2b)

CỤC TRƯỞNG
Trương Thị Hải Đường