TỔNG CỤC THUẾ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1347/TCT-ĐTNN
V/v: Chi phí phục vụ trong ngành du lịch

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Công ty TNHH GLOBAL TOSERCO

Trả lời công văn số 02/GLT-06 ngày 4/1/2006 của Công ty TNHH Global Toserco đề nghị hướng dẫn về chi phí phục vụ trong ngành du lịch, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định của Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 và Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính, trường hợp Công ty TNHH Global Toserco thu phí phục vụ thì các khoản phí phục vụ này phải được hạch toán vào doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Các khoản chi phí cho người lao động như chi phí tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp, ăn giữa ca, đào tạo, y tế nhằm nâng cao chất lượng lao động và cải thiện điều kiện làm việc theo hướng dẫn tại công văn số 3952 TC/TCT ngày 11/8/1999 của Bộ Tài chính được tính vào chi phí xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Các khoản tiền lương, chi phí phúc lợi không được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Sau khi đã nộp thuế TNDN, Công ty có thể trích thưởng cho các cá nhân và tập thể có chất lượng phục vụ tốt phù hợp với quy định của hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể của Công ty.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Global Toserco biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Lưu VT, Ban ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Vũ