THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1347/TTg-KTN
V/v thực hiện đồng bộ Dự án nhà ga hành khách T2, Cảng HKQT Nội Bài

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xétđề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 3686/BGTVT-VPBCĐ ngày 05 tháng 6năm 2009), ý kiến của các Bộ: Tài chính (văn bản số 9576/BTC-QLN ngày 6 tháng 7năm 2009), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 4575/BKH-KCHT &ĐT ngày 25 tháng 6năm 2009) về tình hình thực hiện đồng bộ Dự án nhà ga hành khách T2 – Cảng Hàngkhông quốc tế Nội Bài, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1.Đồng ý sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước để thực hiện tiểu dự án 2 (từ km 7+850đến km 12+100) thuộc Dự án đường nối cầu Nhật Tân đến nhà ga T2 – Cảng hàngkhông quốc tế Nội Bài.

2.Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo thực hiện giải phóng mặt bằng bảo đảmhoàn thành đồng bộ các dự án liên quan (nhà ga T2 Nội Bài; cầu Nhật Tân; đườngnối cầu Nhật Tân đến nhà ga T2) theo tiến độ nêu tại báo cáo của Bộ Giao thôngvận tải tại văn bản nêu trên.

Nơi nhận:- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN: Văn Trọng Lý,
các Vụ: KTTH, TH, Cổng TTĐT;
Lưu: VT, KTN (4b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải