VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1347/VPCP-KTN
V/v Đề án thành lập hãng hàng không VietAir

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Xét đề nghị của Tổng công ty Hàngkhông Việt Nam (công văn số 185/TCTHK-TDAVA ngày 21 tháng 01 năm 2010) và ýkiến của các Bộ: Giao thông vận tải (công văn số 908/BGTVT-TCCB ngày 10 tháng 2năm 2010), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1110/BKH-KCHT &ĐT ngày 23 tháng 2năm 2010), Tài chính (công văn số 2012/BTC-TCDN ngày 10 tháng 2 năm 2010) về Đềán thành lập hãng hàng không VietAir, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiếnnhư sau:

1. Đồng ý với kiến nghị của Tổngcông ty Hàng không Việt Nam tại công văn nêu trên về việc thành lập hãng hàngkhông cổ phần VietAir. Tổng công ty Hàng không Việt Nam tiếp thu ý kiến của cácBộ tại các công văn nêu trên, xem xét việc tham gia của Công ty cổ phần chothuê máy bay Việt Nam vào hãng hàng không cổ phần VietAir; hoàn thiện Đề án,báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Đồng ý về nguyên tắc việc Tổngcông ty Hàng không Việt Nam tổ chức khai thác và kinh doanh các loại hình vậntải hàng không khác như báo cáo tại công văn nêu trên. Tổng công ty Hàng khôngViệt Nam có trách nhiệm khảo sát, đánh giá thị trường và tự quyết định theonguyên tắc bảo đảm hiệu quả kinh doanh, bảo toàn vốn nhà nước theo đúng quyđịnh hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Tổng công ty Hàng không Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Cục hàng không Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Viết Muôn, các Vụ: KTTH, ĐMDN, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý