BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1348/BCT-TTTN
V/v điều hành kinh doanh xăng dầu

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2021

 

Kính gi: Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng du (sau đây gọi tt là Nghị định số 83/2014/NĐ-CP );

Căn cứ Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 r năm 2014 của Liên Bộ Công Thương - Tài chính quy định về phương pháp tính giá cơ s; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điu hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định s 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Thông tư số 39/2014/TTLT-B CT-BTC);

Căn cứ Thông tư số 90/2016/TTLT-BTC-BCT ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Liên Bộ Tài chính - Công Thương sửa đổi, bsung một số điều ca Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 quy định về phương pháp tính giá cơ s; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình n giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng du (sau đây gọi tt là Thông tư số 90/2016/TTLT-BTC-BCT );

Căn cứ Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tlệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liu truyền thống;

Căn cứ Công văn số 4098/VPCP-KTTH ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về điều hành kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Công văn số 1072/BTC-QLG ngày 18 tháng 11 năm 2016 ca Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Công văn số 288/BTC-QLG ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Bộ Tài chính về chi phí vthuế nhập khu bình quân trong công thức tính giá cơ sở xăng du;

Căn cứ các Công văn của Bộ Tài chính số 3910/BTC-QLG ngày 04 tháng 4 năm 2018 về công bố giá cơ sở xăng RON95, số 367/BTC-QLG ngày 06 tháng 4 năm 2018 về tính giá cơ sở xăng RON95, số 404/BTC-QLG ngày 17 tháng 4 năm 2018 về công bố giá cơ smặt hàng xăng RON95;

>> Xem thêm:  Kinh doanh là gì ? Các lĩnh vực kinh doanh và hình thức kinh doanh

Căn cứ Công văn số 1134/VPCP-KTTH ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Văn phòng Chính phvề công bố giá cơ sở xăng dầu;

Căn cứ Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9 năm 2018 của y ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường;

Căn cứ Công văn số 10368/BTC-QLG ngày 04 tháng 9 năm 2019 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam trong giá cơ sở xăng dầu;

Căn cứ Công văn số 2788/BTC-QLG ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc mức chi phí tối đa đưa dầu FO 180CST 3,5S từ nước ngoài về Việt Nam trong giá cơ sở xăng du;

Căn cứ Công văn số 7779/BTC-QLG ngày 25 tháng 6 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh chi phí kinh doanh định mức, chi phí định mức đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam trong giá cơ sxăng dầu;

Căn cứ Công văn số 260/BTC-QLG ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Bộ Tài chính tham gia ý kiến về phương án điều hành kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ thực tế diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới ktừ ngày 25 tháng 02 năm 2021 đến hết ngày 11 tháng 3 năm 2021 (sau đây gọi tắt là kỳ công bố) và căn cứ nguyên tắc tính giá cơ sở theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP , Thông tư liên tịch s 39/2014/TTLT-BCT-BTC , Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT- BTC-BCT ;

Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ scác mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường, như sau:

Mt hàng

Giá cơ sở kỳ trước liền kề, ngày[1] 25/02/2021 (đồng/lít,kg)

Giá cơ sở kỳ công b[2] (đồng/lít,kg)

Chênh lệch giữa giá cơ sở kỳ công bố với giá cơ sở kỳ trước liền kề

ng/t,kg)

(%)

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)=[(3):(1)]x100

1. Xăng E5RON92

19.031

19.722

+691

+3,63

2. Xăng RON95-III

19.234

19.981

+747

+3,88

3. Du điêzen 0.05S

14.693

15.001

+308

+2,09

4. Dầu hỏa

13.510

13.773

+263

+1,95

5. Dầu Madút 180CST 3.5S

13.927

14.369

+442

+3,17

Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gn đây và thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định:

1. Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng thuê đất, thuê đất nông nghiệp, thuê đất kinh doanh mới nhất năm 2022

1.1. Trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng du

- Xăng E5RON92: 0 đồng/lít;

- Xăng RON95: 0 đồng/lít;

- Dầu điêzen: 0 đồng/lít;

- Dầu hỏa: 0 đồng/t;

- Dầu madút: 0 đồng/kg.

1.2. Chi sử dụng Quỹ Bình n giá xăng dầu

- Xăng E5RON92: 2.000 đồng/lít;

- Xăng RON95: 1.100 đồng/lít;

- Dầu điêzen: 600 đồng/lít;

>> Xem thêm:  Quy định mới nhất năm 2022 về hộ kinh doanh cá thể ?

- Dầu hỏa: 600 đồng/lít;

- Dầu madút: 600 đồng/kg.

2. Giá bán xăng dầu

Sau khi thực hiện việc trích lập, chi sử dụng QuBình ổn giá xăng dầu tại Mục 1 nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng ph biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 17.722 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 18.881 đồng/lít;

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 14.401 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 13.173 đồng/lít;

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 13.769 đồng/kg.

3. Thời gian thực hiện

>> Xem thêm:  Cách tính mức thuế khoán hộ kinh doanh theo quy định mới 2022

- Trích lập, chỉ sử dụng Quỹ Bình n giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: Áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 12 tháng 3 năm 2021.

- Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ 00 ngày 12 tháng 3 năm 2021 đối với các mặt hàng xăng dầu.

- Ktừ 15 giờ 00 ngày 12 tháng 3 năm 2021, là thời điểm Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ công bố tại Công văn này cho đến trước ngày Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ kế tiếp, việc điều chnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mi kinh doanh xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP , Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC , Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT- BTC-BCT.

Bộ Công Thương thông báo các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu biết, thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện về Liên Bộ Công Thương - Tàichính để giám sát theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Công Thương (để b/c);
- Lãnh đạo bộ Tài chính (để b/c);
- Cục Quản lý Giá, Thanh tra Bộ (BTC);
- Tổng cục Quản lý thị trường (BCT);
- Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam (đ biết);- Thương nhân phân phi xăng dầu (để thực hiện);
- Lưu: VT, TTTN.

TL. BỘ TRƯỞNGKT. VỤ TRƯỞNGVỤ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Anh Tuấn

 

Giá thành phẩm xăng dầu thế gii 15 ngày*

(25/02/2021 - 11/3/2021)

TT

Ngày

X92**

X95

Dầu hỏa

DO 0,05

FO 3,5S

VCB mua CK

VCB bán

1

25/2/21

72.010

73.680

70.190

71.700

389.930

29,910

23,110

2

26/2/21

71.390

73.110

68.650

70.220

383.110

29,910

23,100

3

27/2/21

 

 

 

 

 

 

 

4

28/2/21

 

 

 

 

 

 

 

5

1/3/21

71.390

72.810

68.430

70.110

383.300

22,930

23,110

6

2/3/21

68.360

69.830

65.230

67.060

367.930

22,930

23,120

7

3/3/21

68.440

69.950

65.380

67.570

366.810

22,930

23,120

8

4/3/21

69.960

71.480

66.300

68.470

374.340

22,930

23,110

9

5/3/21

72.530

74.140

69.050

71.120

394.860

22,930

23,125

10

6/3/21

 

 

 

 

 

 

 

11

7/3/21

 

 

 

 

 

 

 

12

8/3/21

74.560

76.390

71.020

72.800

409.290

22,930

23,140

13

9/3/21

72.390

74.220

69.100

70.990

401.620

22,930

23,140

14

10/3/21

71.970

73.750

68.090

70.090

392.460

22,930

23,140

15

11/3/21

73.900

75.460

68.740

71.040

400.710

22,930

23,140

 

Bquân

71.536

73.165

68.198

70.106

387.669

22,926

23,123

* Giá thành phẩm xăng dầu được giao dịch thực tế trên thị trường Singapore và lấy theo mức giá giao dịch bình quân hàng ngày (MOP’s: Mean of Platt of Singapore) được công bố bởi Hãng tin Platt’s (Platt Singapore)

** Xăng RON92 là xăng nền để pha chế xăng E5RON92.

>> Xem thêm:  Kinh doanh là gì ? Quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh

[1] Tính trên cơ sở mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu là 0 đồng/lít xăng E5, 0 đồng/lít xăng RON95, 0 đồng/lít dầu điêzen, 0 đồng/lít dầu hỏa, 0 đồng/kg dầu madút.

[2] Tính trên cơ sở mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu là 0 đồng/lít xăng E5, 0 đồng/lít xăng RON95, 0 đồng/lít dầu điêzen, 0 đồng/lít dầu hỏa, 0 đồng/kg dầu madút.