BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1348/LĐTBXH-TCDN
V/v Chuẩn bị Hội nghị giao ban tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2010

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương

Triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho laođộng nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có cácvăn bản hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khaithực hiện (Công văn số 664/LĐTBXH-TCDN ngày 9/3/2010, quyết định số 475/QĐ-LĐTBXH ngày 7/4/2010, công văn số 11/CV-BCS ngày 9/4/2010; công vănsố 1085/LĐTBXH-TCDN ngày 9/4/2010 và công văn số 1269/LĐTBXH-TCDN ngày22/4/2010).

Để chuẩn bị tổ chức Hội nghị giao ban về tình hìnhtriển khai thực hiện Đề án ở các Vùng kinh tế trong tháng 5 năm 2010theo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tạiHội nghị giao ban trực tuyến ngày 03/02/2010, Bộ Lao động - Thương binhvà Xã hội đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương báo cáo kết quả triển khai thực hiện các hoạt động của Đề án theocác công văn hướng dẫn tính đến hết tháng 4 năm 2010 theo các nội dung sau:

1. Kết quả thực hiện

- Thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh, huyện để triển khai thựchiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ;

- Ban hành Chỉ thị của Tỉnh/thành ủy về việc triển khai dạynghề cho lao động nông thôn theo tinh thần Quyết định số 1956/QĐ-TTg ;

- Tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến nội dung Quyết địnhsố 1956/QĐ-TTg ở các cấp;

- Xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng Đề án “Đào tạo nghềcho lao động nông thôn đến năm 2020” của địa phương gồm:

* Kết quả lựa chọn các huyện, xã triển khai điểm;

* Kết quả lựa chọn các mô hình dạy nghề cho lao động nôngthôn (01 mô hình dạy nghề nông nghiệp và 01 mô hình dạy nghề phi nông nghiệp);

* Kế hoạch triển khai điều tra khảo sát và dự báo nhu cầudạy nghề cho lao động nông thôn;

* Kế hoạch thành lập và xây dựng các Trung tâm dạy nghề cấphuyện đối với những huyện chưa có trung tâm dạy nghề;

* Chủ trương thành lập Phòng dạy nghề thuộc Sở Lao động – Thươngbinh và Xã hội (đối với những tỉnh chưa có phòng dạy nghề);

(Lưu ý: đề nghị gửi kèm theo các văn bản về kết quả đã được như:Quyết định thành lập ban chỉ đạo các cấp, Chỉ thị…)

2. Những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

3. Kiến nghị, đề xuất

Do yêu cầu về thời gian, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo các cơ quan có liên quan sớmhoàn thành báo cáo và gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (quaTổng cục Dạy nghề) trước ngày 10/5/2010 để tổng hợp và báo cáo Thủ tướngChính phủ. Đồng thời gửi kèm bản điện tử theo địa chỉ: [email protected]/.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TTgCP Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ NN&PTNT;
- Lưu VT, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Đàm Hữu Đắc