TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1348/TCT-ĐTNN
V/v: Ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 1233/CT-ĐTNN ngày 3/3/2006 của Cục thuế tỉnh Bình Dương đề nghị hướng dẫn về việc ưu đãi miễn giảm thuế TNDN cho Công ty TNHH Kimberly-Clark Việt Nam.Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Công ty liên doanh TN Vinathai hoạt động tại thành phố Hà Nội theo Giấy phép số 192/GP ngày 28/5/1991 của Ủy ban nhà nước về Hợp tác và Đầu tư cấp. Trong thời gian này Công ty đã được Cục thuế Hà Nội giải quyết miễn thuế lợi tức 2 năm (1991-1992).

Đến ngày 14/11/2000 Công ty có Giấy phép điều chỉnh số 192A/GP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký chấp thuận chuyển đổi hình thức đầu tư của Công ty TNHH Kimberly-Clark Hà Nội thành doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và đổi tên thành Công ty TNHH Kimberly-Clark Việt Nam. Như vậy là doanh nghiệp không thay đổi, vẫn là doanh nghiệp được thành lập từ năm 1991 theo Giấy phép đầu tư ban đầu, Công ty chỉ chuyển địa chỉ vào Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore.

Do đó trường hợp của Công ty TNHH Kimberly-Clark Việt Nam không được coi là cơ sở sản xuất mới thành lập đầu tư vào Khu công nghiệp để được hưởng các ưu đãi về miễn giảm thuế TNDN theo quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Dương biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Kimberly-Clark VN;
- Lưu: VT, ĐTNN (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Đình Vu