ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1348/UB-ĐT
V/v điều chỉnh một số điểm của nội dung văn bản số 3210/UB-DA ngày 13/9/2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thanh lý tháo dỡ trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính sự nghiệp

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2003

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành thành phố
- Ủy ban nhân dân các quận – huyện
- Các tổ chức đoàn thể - chính trị - xã hội
- Các đơn vị sự nghiệp

Ngày 13 tháng 9 năm 2001, Ủy bannhân dân thành phố có Công văn số 3210/UB-DA hướng dẫn thanh lý tháo dỡ trụ sởlàm việc của các cơ quan hành chính sự nghiệp;

Theo báo cáo và đề nghị của SởTài chính – Vật giá tại Văn bản số 810/TCVG-CS ngày 17/3/2003, Ủy ban nhân dânthành phố điều chỉnh một số điểm của nội dung Văn bản số 3210/UB-DA như sau:

1. Tại điểm 2.2 – toànvăn như sau:

2.2. Hội đồng thanh lý có tráchnhiệm thẩm định tài sản thanh lý: lập dự toán nhân công tháo dỡ, chi phí vậnchuyển phế liệu và xà bần (gọi tắt là chi phí tháo dỡ); đánh giá giá trị cònlại của vật tư thu hồi. Định mức giá khởi điểm làm giá sàn để tổ chức đấu giá,sau khi thống nhất mức giá với cơ quan tài chính cùng cấp.

2. Tại điểm 3.a:

Điều chỉnh đoạn: Nếu chi phítháo dỡ qua đấu giá lớn hơn giá trị dự toán được phê duyệt” thành đoạn “Nếu chiphí tháo dỡ lớn hơn giá trị còn lại của vật tư thu hồi”.

3.Văn bản này có hiệulực kể từ ngày ban hành, các nội dung còn lại của Văn bản số 3210/UB-DA ngày13/9/2001 không thay đổi.

Ủy ban nhân dân thành phố yêucầu các đơn vị tổ chức thực hiện theo nội dung trên đây. Trong quá trình thựchiện, nếu có phát sinh vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ảnh về Sở Tài chánh –Vật giá tập hợp đề xuất, báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố xử lýkịp thời.

Nơi nhận:
- Như trên
- TTUB: CT, PCT/TT, ĐT, KT
- VPHĐ-UB: CVP, PVP/KT, ĐT
- Tổ TM, ĐT
- Lưu (ĐT/KT)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua