BỘ TÀI CHÍNH
-------
V/v: Thay đổi số hiệu tài khoản tạm giữ của Bộ Tài chính tại Sở Giao dịch Kho bạc nhà nước
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2014

Kính gửi:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước thuộc Trung ương.

Thực hiện Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 10964/VPCP-KTTH ngày 27/12/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc giao Bộ Tài chính quản lý nguồn thu được từ sắp xếp nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các Bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước thuộc trung ương quản lý theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Tài chính đã có Công văn số 3110/BTC-QLCS ngày 11/3/2014 thông báo mở tài khoản tạm giữ của Bộ Tài chính tại Kho bạc nhà nước để quản lý, sử dụng số tiền thu được từ sắp xếp nhà đất; Đồng thời, có Công văn số 11902/BTC-QLCS ngày 25/8/2014 hướng dẫn các Bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng công ty về xử lý số tiền thu được từ sắp xếp nhà đất.
Nay, theo quy định tại Thông tư số 61/2014/TT-BTC ngày 12/5/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc nhà nước trong điều kiện áp dụng TABMIS, từ thời điểm 01/7/2014 số hiệu tài khoản tiền gửi có sự thay đổi bổ sung mã cấp ngân sách và mã hạch toán chi tiết.
Do đó, Bộ Tài chính thông báo nội dung thông tin tài khoản tạm giữ của Bộ Tài chính như sau:
+ Mã tài khoản kế toán: 3941.0.9071257.00000
+ Mã đơn vị quan hệ ngân sách: 9071257
+ Tại: Sở Giao dịch Kho bạc nhà nước
(Nội dung thông tin tài khoản trên đây thay thế thông tin tài khoản đã được hướng dẫn tại Công văn số 3110/BTC-QLCS ngày 11/3/2014 và Công văn số 11902/BTC-QLCS ngày 25/8/2014).
Bộ Tài chính thông báo để các Bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước thuộc trung ương quản lý được biết để thực hiện theo quy định./.

>> Xem thêm:  Bồi thường chi phí đầu tư vào đất ra sao ? Đối tượng được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất ?

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để chỉ đạo);
- Sở Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc TW (để thực hiện);
- KBNN; KBNN cấp tỉnh (để thực hiện);
- Lưu VT, QLCS.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

>> Xem thêm:  Giá đất bồi thường khi thu hồi đất được xác định như thế nào ? Bồi thường đất đấu thầu như thế nào ?