TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1349/GSQL-GQ1
V/v thực hiện Nghị định 58/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2016

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 1956/HQĐNa-GSQL ngày 09/9/2016 phản ánh vướng mắc về việc thực hiện Nghị định 58/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 23/9/2016, Cục Quản lý Mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã - Ban Cơ yếu Chính phủ có công văn số 273/MMDSKĐ-MMDS gửi Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan) trả lời vướng mắc liên quan đến thực hiện Nghị định số 58/2016/NĐ-CP Tại điểm 2 công văn số 273/MMDSKĐ-MMDS dẫn trên nêu rõ:, chỉ khai báo tên gọi và mã HS trùng với Danh mục tại Phụ lục II Nghị định 58/2016/NĐ-CP thì cơ quan hải quan không yêu cầu doanh nghiệp phải xuất trình Giấy phép xuất khẩu, năng mật mã dân sự. Cơ quan hải quan căn cứ khai báo trên tờ khai hải quan để thực hiện thủ tục thông quan; doanh nghiệp chịu trách nhiệm trong việc xác định hàng hóa không có chức năng mật mã để khai báo và ẩu mặt hàng đúng quy định”.

Đề nghị Cục hải quan tỉnh Đồng Nai nghiên cứu các quy định hiện hành và nội dung công văn trên để hướng dẫn các đơn vị thực hiện thống nhất. Trong quá trình

(Gửi kèm công văn số273/MMDSKĐ-MMDS ngày 23/9/2016 của Cục Quản ểm định sản - Ban Cơ yếu Chính phủ)


- Như trên;- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);l);
(Đ/c: 285/48/Lê ui, P. Bình Trị Đông, Q. Tân Bình Tp. HCM)
1.Tân. (03b).

KT. CỤC TRƯỞNGPHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải