TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1349/TCHQ-GSQL
V/v: Thủ tục hải quan đối với hàng hóa, vật phẩm XNK được vận chuyển bằng đường hàng không quốc tế theo thẻ hành lý

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2006

Kính gửi:

- Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh
- Cục hải quan thành phố Hà Nội
- Cục hải quan thành phố Đà Nẵng

Ngày 16/03/2006 Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0106/HS của Công ty Hoàng Sơn về việc vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất với hình thức “Hàng hóa vận chuyển theo đường hành lý” (Cargo on Board), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trong thời gian chưa có hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với hàng hóa, vật phẩm xuất nhập khẩu được vận chuyển bằng đường hàng không quốc tế theo thẻ hành lý, đề nghị Cục Hải quan các thành phố nêu trên tạm thời thực hiện thủ tục như hướng dẫn tại công văn số 4562/TCHQ-GSQL ngày 23/09/2002 của Tổng cục Hải quan.

Trường hợp có vướng mắc phát sinh, đề nghị Cục Hải quan các thành phố báo cáo Tổng cục Hải quan kịp thời để có chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT GSQL (2)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An