BỘ TÀI CHÍNH
CỤC QUẢN LÝ GIÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 135/CQLG-THPTDB
V/v triển khai thực hiện biện pháp
bình ổn giá sản phẩm sữa
dành cho trẻ em dưới 6 tuổi

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương

Căn cứ Nghị Quyết số 29/NQ-CP ngày 02/5/2014 của Chính phủ vềphiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2014, ngày 20/5/2014 Bộ Tài chính đãban hành Quyết định số 1079/QĐ-BTC về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sảnphẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi và Công văn s 6544/BTC-QLG hướng dẫn thực hiện biện pháp bình ổn giá đốivới sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi (sau đây gọitắt là Quyết định số 1079/QĐ-BTC vàCông văn số 6544/BTC-QLG).

Nhằm triển khai thực hiện biện pháp bình ổn giá đối với sảnphẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi có hiệu quả, Cục Quản lý giá đề nghị SởTài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Sở Tài chính các tỉnh) thựchiện theo đúng quy định, hướng dẫn tại các văn bản nêu trên và chỉ đạo của Ủy bannhân dân tỉnh, trong đó đề nghị Sở Tài chính chú trọng những nhiệm vụ sau:

1. Về triển khai xác định giá tối đa sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi(sau đây gọi tắt là sản phẩm sữa):

1.1. Tham mưu đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo Danh sách tổ chức,cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm sữa (Danh sách) có trụ sởchính trên địa bàn tỉnh phải xác định giá tối đa khâu bán buôn, bán lẻ (trừDanh sách do Cục Quản lý giá tiếp nhận tại Đim 1a,Công văn số 6544/BTC-QLG ); trong đó phâncông cụ thể cơ quan có thẩm quyền (Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện)tiếp nhận Biu mẫu giá tối đa do tổ chức, cá nhânsản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm sữa xác định (Biểu mẫu giá tối đa).

1.2. Đôn đốc các tổ chức, cá nhân thuộc Danh sách tại Điểm 1.1 xác định và gửiBiểu mẫu giá tối đa về Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện (nếu đượcphân công).

1.3. Sau khi tiếp nhận Biểu mẫu giá tối đa, chủ trì thực hiện hoặc hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện (nếuđược phân công) theo dõi,quản lý giá tối đa theo hướng dẫn tại Khoản 3 Mục I, Công văn số 6544/BTC-QLG cụ thể như sau:

a) Rà soát, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đủ,cơ quan có thẩm quyền quản lý giá có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sungtheo đúng quy định.

b) Trên cơ sở đã có đầy đủ hồ sơ, thực hiện kiểm tra mức giátối đa (khâu bán buôn, bán lẻ) để đảmbảo theo đúng quy định tại Quyết định 1079/QĐ-BTC và hướng dẫn tại Công văn số6544/BTC-QLG Trong đó bao gồm cả việc đối chiếu với tương quan về giá đã kêkhai trước đây của sản phẩm sữacần xác định giá tối đa và sản phẩm sữa đã được công bố giá trong hồ sơ lưu trữcủa cơ quan quản lý giá và tham khảo các nguồn thông tinkhác. Trường hp phát hiện bất hp lý thì yêu cầu tổ chức, cá nhân giảitrình, điều chỉnh cho phù hp.

Đối với giá bán lẻ tối đa đến người tiêu dùng: Thực hiện ràsoát, kiểm tra theo nguyên tắc xác định tại Điểm 2b, Mục I, Công văn số 6544/BT C-QLG; trường hp Sở Tài chính có hướng dẫn cụ thểthêm về chi phí khác có liên quan trong phạm vi mức tối đa 15% theo Điểm 2d, MụcIII, Công văn số 6544/BTC-QLG cho phù hợp với thực tế địa phương thì lưu ý vẫnphải bảo đảm giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng tới địa điểm xa nhất, chi phíphát sinh cao nhất không vượt quá 15% giá bán buôn tối đa của tổ chức, cá nhânsản xuất, nhập khẩu và không được cao hơn giá bản lẻ đang bán trên thị trường(giá trước khi Nhà nước công bố áp dụng biện pháp bình ổn giá).

c) Hệ thống hóa thông tin giá tối đa các sảm phẩm sữa của từng tổ chức, cánhân để công bố công khai và phục vụ theo dõi quản lý.

d) Phối hp với các cơ quan chức năng để kiểmtra, giám sát việc thực hiện giá tối đa.

2. Về triển khai đăng ký giá sản phẩm sữa:

2.1. Tham mưu đề xuất trình yban nhân dân tỉnh thông báo Danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu,kinh doanh sản phẩm sữa có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh phải thực hiện đăngký giá tại địa phương (trừ Danh sách đăng ký giá tại Cục Quản lý giá theo Điểm 1a Công văn số 6544/BTC-QLG ).

2.2. Đôn đốc các tổ chức, cá nhân thuộc Danh sách tại điểm 2.1 gửi đăng kýgiá về Sở Tài chính, yban nhân dân cấp quận, huyện (nếu được phân công).

2.3. Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá: Sở Tài chính, y ban nhân dân cấp quận, huyện (theophân công của Ủy ban nhân dân tỉnh) thực hiện tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăngký giá theo hướng dẫn tại Khoản 3 và Khoản 4, Mục II Công văn số 6544/BTC-QLG ;trong đó, căn cứ vào mức giá bán buôn tối đa và giá bán lẻ tối đa sản phẩm sữađến người tiêu dùng của nhà sản xuất, nhập khẩu đã được công bố công khai tiếnhành kiểm tra, đối chiếu với mức giá đăng ký của tổ chức, cá nhân bán buôn ởkhâu trung gian và bán lẻ đến người tiêu dùng tại địa phương.

3. Thực hiện công khai giá bán buôn tối đa, giá bán lẻ tối đa và giá đăngký của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu sản phẩm sữa trêntrang thông tin điện tử của Sở, của cơ quan có thẩm quyền hoặc phương thứcthích hp khác.

4. Phối hợp với cơ quan quản lý thị trường và các cơ quan chức năng liênquan tổ chức kiểm tra, thanh tra việc chấp hành mức giá tối đa ở các khâu bánbuôn, bán lẻ; chấp hành mức giá đăng ký theo quy định tại Quyết định s1079/QĐ-BTC và hướng dẫn tại Côngvăn số 6544/BTC-QLG; việc thực hiện quy định về niêm yết giá bán của các tổ chức,cá nhân bán lẻ. Xử lý nghiêm và công khai trên phương tiện thông tin đại chúngnhững trường hp vi phạm theo quy định của pháp luật.

5. Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập nhóm công tác liên ngành(gồm đại diện Sở Tài chính, Sở Công Thương, Cơ quan Quản lý thị trường, Côngan, Thuế...) triển khai việc thực hiện biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữadành cho trẻ em dưới 6 tuổi tại địa phương; đồng thời, thiết lập đường dây nóngtại Sở Tài chính và các cơ quan liênquan nhằm giải đáp thắc mắc và tiếp nhận thông tin phản ánh của tổ chức, cánhân trong quá trình triển khai thực hiện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữadành cho trẻ em dưới 6 tuổi; báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo kiểm tra và xửlý kịp thời những vấn đề phát sinh.

Đặc biệt, tổ chức kiểm tra việc niêm yết giá và mức giá bánlẻ tại các đơn vị bán lẻ đảm bảo không vượt quá 15% giá bán buôn tối đa của tổchức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu và không được cao hơn giá bản lẻ trước khiNhà nước công b áp dụng biệnpháp bình ổn giá. Xử lý nghiêm và công khai trên phương tiện thông tin đạichúng những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện chế độ báo cáo về việc tổ chức thực hiện, diễn biến giá cả sảnphẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi tại địa phương theo quy định tại điểm 2h,Công văn số 6544/BTC-QLG cụ thể:

- Trong vòng 03 tháng đầu kể từ ngày Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày20/5/2014 có hiệu lực thi hành, định kỳ vào ngày 15 và 30 hàng tháng gửi báocáo nhanh về Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính theo địa chỉ thư điện tử [email protected];

- Từ tháng thứ 4 trở đi, định kỳ trước ngày 25 hàng tháng gửi báo cáo bằngvăn bản về Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính, đồng thời gửi theo địa chỉ thư điệntử nêu trên hoặc fax theo số 04.22208105;

- Thực hiện báo cáo đột xuất bằng văn bản và qua thư điện tử/fax khi cóyêu cầu.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị Sở Tàichính các tỉnh, thành phố phản ánh về Cục Quản lý giá để báo cáo Bộ xem xét, xửlý kịp thời.

Địa chỉ: Cục Quản lý giá- số 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, HàNội.

Fax: 04.22208105, Điện thoại: 04.22202828

Máy lẻ: 4204 ([email protected]),

Máy lẻ: 4199 ([email protected]/.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lãnh đạo Cục;
- Bộ Công Thương (Cục QLTT, Vụ TTTN);
- Vụ Pháp chế, Thanh tra TC; TCHQ, TCT (để phối hợp);
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Cục;
- Lưu: VT, THPTDB.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn