TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 135/GSQL-GQ1
V/v vướng mắc xuất khẩu quặng Zircon

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trả lời công văn số 130/HQTTH-NV vàcông văn số 133/HQTTH-NV ngày 06/02/2013 của Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huếvề việc xuất khẩu tinh quặng zircon có hàm lượng ZrO2 60-64% củaCông ty TNHH Nhà nước Một thành viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế, Cục Giám sátquản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 (có hiệu lực từ ngày 04/02/2013 và thay thếThông tư số 08/2008/TT-BCT ) thì việc xuất khẩu mặt hàng bột Zircon phải đạt hàmlượng ZrO2 ≥ 65%, cỡ hạt ≤ 75mm.Do vậy, đối với trường hợp của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Khoáng sảnThừa Thiên Huế xuất khẩu tinh quặng zircon có hàm lượng ZrO260÷64%,đề nghị Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế căn cứ Điều 6 Thông tư số41/2012/TT-BCT hướng dẫn Công ty thực hiện.

Cục Giám sát quản lý trả lời để CụcHải quan tỉnh Thừa Thiên Huế biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải