TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1350TCHQ-GSQL
V/v: Thủ tục hải quan đối với máy móc NK tạo tài sản cố định

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Cục trưởng cục hải quan Tp Hải Phòng

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 02-03/06 CV ngày 07/03/2006 của Văn phòng quản lý dự án nhà máy chế tạo máy Citizen Việt Nam về thủ tục hải quan đối với máy móc nhập khẩu tạo tài sản cố định phục vụ mục đích xây dựng nhà máy, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Tổng cục gửi hồ sơ để Cục Hải quan Hải Phòng giải quyết theo thẩm quyền.

2. Khi xem xét quyết định cần lưu ý: Căn cứ Điểm 2 Điều 5 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ về chi tiết một số điều của Luật Hải quan về Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; Điều 9 NĐ 44/2001/NĐ-CP ngày 02/08/2001 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 57/1998/NĐ-CP ngày 31/07/1998 quy định về xuất nhập khẩu ủy thác; Điểm 3 Mục II Thông tư số 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 của Bộ Thương mại về chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài quy định về ủy thác NK và nhận ủy thác NK đối chiếu với trường hợp cụ thể được trình bày tại công văn nêu trên để xác định đối tượng được nhận xuất nhập khẩu ủy thác hay không. Trường hợp không chấp nhận thì Cục trưởng có văn bản trả lời giải thích rõ cho Văn phòng quản lý dự án nhà máy chế tạo máy Citizen Việt Nam.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hải Phòng trả lời cho Văn phòng dự án trên trước ngày 07/04/2006 và báo cáo kết quả về Tổng cục (Vụ Giám sát quản lý)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng QL dự án;
- Lưu: VT, GSQL (02 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An