TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1351/TCHQ-GSQL
V/v: Hàng hóa XNK vận chuyển theo đường hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2006

Kính gửi:

Công ty Hoàng Sơn
Số 21/14 Đường Trường Sơn - Quận Tân Bình – Tp. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 0106/HS ngày 16/03/2006 của Công ty Hoàng Sơn về việc vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất với hình thức "Hàng hóa vận chuyển theo đường hành lý" (Cargo on Board). Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Doanh nghiệp làm dịch vụ giao nhận hàng hóa được đứng tên người khai hải quan khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa, vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu được vận chuyển bằng đường hàng không quốc tế theo thẻ hành lý. Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất để được hướng dẫn, giải quyết thủ tục cụ thể theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An