BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1352/LĐTBXH-TL
V/v về việc xếp lương ngạch cao cấp

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2006

CÔNG VĂN

Kính gửi: Tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản việt nam

Trả lời công văn số 2274/CV-TCCB ngày 07/4/2006 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định tại Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 04/04/1998 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn và thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong doanh nghiệp Nhà nước, các công ty nhà nước phải xây dựng tiêu chuẩn chức danh viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong công ty và tổ chức thi nâng ngạch làm căn cứ xếp lương đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ.

2/ Đề nghị Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam chỉ đạo Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam xây dựng tiêu chuẩn và tổ chức thi nâng ngạch đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong Tổng công ty theo đúng quy định tại Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH nêu trên và báo cáo kết quả thi về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ TL.

KT/ BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng