TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1352/TCT-ĐTNN
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 313 CT/ĐTNN ngày 10/1/2006 của Cục thuế Thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế đối với hợp đồng xây dựng cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất và hợp đồng thiết kế hoàn thiện chương trình khuôn dập bản mạch, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với hợp đồng xây dựng cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất:

Căn cứ quy định tại điểm 3, Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính, trường hợp nhà thầu nước ngoài đăng ký kê khai nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ thực hiện xây dựng công trình cho doanh nghiệp chế xuất thì hoạt động xây dựng này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất là 0%. Nhà thầu nước ngoài được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ đầu vào sử dụng cho hoạt động xây dựng cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất.

Trường hợp nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam, thực hiện đăng ký kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì nhà thầu nước ngoài được áp dụng thuế suất 0% đối với hoạt động xây dựng nhưng không được hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ đầu vào sử dụng cho hoạt động xây dựng cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất.

2. Đối với hợp đồng thiết kế:

Căn cứ quy định của Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 và Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính, Nghị định số 11/2005/NĐ-CP ngày 2/2/2005 của Chính phủ thì thu nhập của Công ty TNHH Kyoei Print Gieken (Nhật Bản) từ việc chuyển giao quyền sử dụng thiết kế hoàn thiện chương trình sản xuất từng khuôn dập bản mạch được tính theo tỷ lệ trên giá bán từng sản phẩm thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với tiền bản quyền với thuế suất 10%.

Trường hợp Công ty Kyoei Dietech Việt Nam sản xuất sản phẩm theo đơn đặt hàng của Công ty TNHH Kyoei Print Gieken (Nhật Bản) và toàn bộ sản phẩm xuất bán cho Công ty TNHH Kyoei Print Gieken (Nhật Bản) thì Công ty TNHH Kyoei Print Gieken (Nhật Bản) sẽ thu tiền bản quyền khi bán cho người mua bảng mạch. Công ty Kyoei Dietech Việt Nam không được tính vào chi phí hợp lý đối với tiền bản quyền này khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Đề nghị Cục thuế Thành phố Hà Nội kiểm tra thực tế về nội dung thiết kế mà Công ty TNHH Kyoei Print Gieken (Nhật Bản) cung cấp cho Công ty Kyoei Dietech Việt Nam. Nếu việc chuyển giao thiết kế không mang hình thức sáng chế, giải pháp hữu ích hay kiểu dáng công nghiệp mà chỉ là dịch vụ thiết kế hay dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật đơn thuần thì Cục thuế đề nghị Công ty Kyoei Dietech Việt Nam giải trình về chi tiết từng công việc thực hiện và giá trị của các công việc đó và tính thực tế của hợp đồng thiết kế này và báo cáo Tổng cục Thuế để được hướng dẫn giải quyết.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế Thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Ban ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Vu