THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1352/TTg-KTN
V/v điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch các KCN tỉnh Bến Tre.

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Bến Tre tại tờ trình số 833/TTr-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2009 và ý kiếncủa Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5162/BKH-QLKKT ngày 14 tháng 7 năm2009 về việc điều chỉnh, bổ sung các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre vào Quy hoạchphát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến nhưsau:

1. Chấp hành việc điều chỉnh, bổsung các khu công nghiệp của tỉnh Bến Tre tại Danh mục các khu công nghiệp dựkiến ưu tiên thành lập mới và mở rộng đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020ban hành kèm theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Thủtướng Chính phủ như sau:

- Mở rộng khu công nghiệp An Hiệp,diện tích 150 ha.

- Bổ sung các khu công nghiệp thànhlập mới:

+ Khu công nghiệp Giao Hòa, diệntích 270 ha;

+ Khu công nghiệp Phước Long, diệntích 200 ha;

+ Khu công nghiệp An Phước, diệntích 230 ha;

+ Khu công nghiệp Thanh Trân, diệntích 200;

+ Khu công nghiệp Thành Thới, diệntích 150 ha.

 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhBến Tre chỉ đạo các cơ quan hữu quan của Tỉnh và các chủ đầu tư tiếp thu ý kiếncủa các Bộ, ngành liên quan để lập và thực hiện Dự án đầu tư các khu côngnghiệp nêu trên theo phương án đầu tư phân kỳ hợp lý, phù hợp với khả năng thuhút đầu tư, đảm bảo hiệu quả sử dụng đất và theo đúng quy định hiện hành về đấtđai, đầu tư và xây dựng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Quốc phòng, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường;
- Ban QL các PCN tỉnh Bến Tre;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, ĐP;
- Lưu: VT. KTN (5).Hp

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng