THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1352/TTg-KTTH
V/v xử lý đề nghị hỗ trợ vốn của tỉnh Nghệ An

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Xét đề nghị của Ủy bannhân dân tỉnh Nghệ An tại các văn bản: số 2750/UBND-NNngày 28 tháng 4 năm 2014 và số 2751/UBND-NN ngày 28 tháng 4 năm 2014; ý kiếncủa các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3708/BKHĐT-KTĐPLT ngày 13 tháng 6năm 2014), Tài chính (văn bản số 9212/BTC-ĐT ngày 08 tháng 6 năm 2014), Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 2052/BNN-TCTL ngày 25 tháng 6 năm2014) về việc hỗ trợ vốn đầu tư thực hiện Dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống đểlưu vực sông Cả và Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cứu hộ, cứu nạn trongvùng hạ du sông Cả (giai đoạn 1), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Về vốn đầu tư Dự án xây dựng công trình đường cứu hộ, cứunạn trong vùng mưa lũ hạ du sông Cả (giai đoạn 1): Đồng ý hỗ trợ tỉnh Nghệ An 30 tỷ đồng (ba mươi tỷ đồng)từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2014 để thực hiện Dự án. Giao cácBộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư xử lý cụ thể theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm quản lý và sử dụngsố kinh phí được hỗ trợ nêu trên đúng mục đích và đúng quy định của pháp luật;đồng thời, chủ động bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợppháp khác để thực hiện Dự án sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

2. Về việc đầu tư Dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống để lưuvực sông Cả: Ủy bannhân dân tỉnh Nghệ Anthực hiện việc phê duyệt Dự án theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 2 Quyết địnhsố 2068/QĐ-TTg ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ; thẩm địnhnguồn vốn theo đúng Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủtướng Chính phủ; trên cơsở đó, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộliên quan căn cứ vào khả năng cân đối của ngân sách trung ương đề xuất hỗ trợmột phần cho Tỉnh thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Các Vụ: KTN, TKBT, TH, V.III, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu; VT, KTTH(3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng