CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 13521/CT-TTHT
V/v Hạch toán kế toán số thuế truy thu thêm qua kiểm tra quyết toán thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2007

Kínhgởi : Công ty TNHH Quốc Hùng (0301854855)
Địa chỉ : 86/56 Phổ Quang, P.2 - Q. Tân Bình, TP. HCM

Trả lời vănbản số 15- 02/QH-CV /2007 ngày 30/11/2007 của Công Ty TNHH Quốc Hùng về việc hạchtoán số thuế truy thu thêm qua kiểm tra quyết toán; Cục thuế TP có ý kiến trảlời như sau :

- Căn cứ Chếđộ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày20/03/2006, Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết địnhsố 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Tài Chính

1.- Hạchtoán số thuế phải truy thu thêm :

Trường hợpnăm 2007, Công Ty được Chi Cục thuế Quận Tân Bình kiểm tra quyết toán thuế cácniên độ từ năm 2002 đến năm 2005, phải truy thu nộp thêm số thuế GTGT, thuếTNDN, thuế thu nhập cá nhân, thì tại thời điểm nhận được Quyết định xử lý truythu, Công Ty hạch toán :

- Thuế GTGTtruy thu thêm :

Có TK 3331 -Thuế GTGT phải nộp

Nợ TK 4211 -Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.

- Thuế TNDNtruy thu thêm :

Có TK 3334 -Thuế TNDN phải nộp

Nợ TK 4211 -Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.

- Thuế Thunhập cá nhân truy thu thêm :

+ Trường hợpkhấu trừ vào tiền lương của người lao động kỳ này

Có TK 3335 -Thuế TNCN phải nộp

Nợ TK 334-Phải trả người lao động

+ Trường hợpdo công ty phải trả

Có TK 3335 -Thuế TNCN phải nộp

Nợ TK 4211 -Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.

2.- Vềđiều chỉnh số trích khấu hao TSCĐ:

Trường hợpqua kiểm tra phát hiện Công Ty trích khấu hao cao hơn mức quy định tại Chế độquản lý sử dụng và trích khấu hao TSCĐ ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính, làm ảnh hưởng đếnlợi nhuận thực tế của các kỳ kế toán từ năm 2002 đến năm 2005, thì Công Ty hạchtoán điều chỉnh lại số trích vượt mức qui định như sau :

Có TK 4211 -Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.

Nợ TK 214 -Hao mòn TSCĐ

Các trườnghợp điều chỉnh nêu trên, Công ty không phải lập lại sổ sách kế toán, cũng nhưlập lại tờ khai quyết toán thuế TNDN, tờ khai thuế GTGT của các kỳ trước.

Cục Thuế TPtrả lời Công Ty để biết và thực hiện, nếu còn nội dung nào chưa rõ, đề nghịCông Ty liên hệ Cục Thuế TP - Phòng Tuyên Truyền - Hỗ trợ để được hướng dẫnthêm.

KT/CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Tấn