BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1353/TCHQ-GSQL
V/v thông báo mẫu dấu, chữ ký C/O của Myanmar

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Theo Công hàm số 538 và số 013 của Bộ Thương mại Myanmarthông báo mẫu dấu và chữ ký C/O, Tổng cục Hải quan sao gửi danh sách mẫu dấu vàchữ ký của người có thẩm quyền cấp C/O của Myanmar (bản đầy đủ, 17 trang, thờiđiểm hiệu lực: 1/1/2009).

Tổng cục thông báo tới các Cục Hải quan các tỉnh, thành phốđể thực hiện./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 1353/TCHQ-GSQL thông báo mẫu dấu, chữ ký C/O  Myanmar