BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1353 TCT/CS
V/v ưu đãi đối với DNNN chuyển thành công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hoà

Trả lời công văn số 1110 CT/NV ngày 22/11/2002 của Cục thuế tỉnh Khánh Hoà hỏi về việc ưu đãi đối với doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành công ty cổ phần, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về tiền thuê đất.

- Theo Thông tư số 22/2001/TT-BTC ngày 3/4/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) thì đối tượng áp dụng miễn, giảm tiền thuê đất không bao gồm doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang công ty cổ phần mà chỉ có cơ sở sản xuất, kinh doanh mới thành lập, thuộc dự án ưu đãi đầu tư được Nhà nước cho thuê đất mới được ưu đãi về tiền thuê đất quy định tại Điều 18 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP .

Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn đảm bảo thống nhất và quán triệt theo nguyên tắc nêu trên và không trái với Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ.

- Theo hướng dẫn tại công văn số 1415 TC/TCT ngày 18/2/2002 của Bộ Tài chính thì: Các doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 của Chính phủ về chuyển doanh Nhà nước thành công ty cổ phần thuộc được hưởng ưu đãi đầu tư không phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư,

- Theo hướng dẫn tại công văn số 8902 TC/TCT ngày Bộ Tài chính thì: Các doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang công ty cổ phần đồng thời có dự án đầu tư được ưu đãi, thuê thêm đất của Nhà nước thì được miễn giảm tiền thuê đất, thuế nhà đất đối phần diện tích thuê thêm cho các dự án đầu tư. Đối với doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành công ty cổ phần không có dự án đầu tư nêu trên thì không được miễn giảm tiền thuê đất, thuế nhà đất.

2. Về thuế thu nhập doanh nghiệp:

- Điều 9 Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định;

“4. Đối với các dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực, ngành nghề ưu đãi đầu tư theo quy định của Chính phủ được áp dụng thuế suất thuế 25%.

5. Các dự án thuộc lĩnh vực, ngành nghề ưu đãi đầu tư nếu vào các huyện thuộc vùng dân tộc thiểu số miền núi và hải đảo, vùng khó khăn theo quy định của Chính phủ được áp dụng thuế suất 20%, nếu đầu tư vào các huyện thuộc vùng dân tộc thiểu số ở miền núi cao theo quy định của Chính phủ được áp dụng thuế suất là 15%”.

Theo quy định nêu trên, những dự án đầu tư sản xuất kinh doanh không thuộc lĩnh vực được ưu đãi đầu tư theo quy định tại Danh mục A ban hành kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP mà chỉ đầu tư vào các địa bàn thuộc danh mục B thì chưa đủ điều kiện để hướng dẫn ưu đãi về thuế suất thuế TNDN. Đề nghị địa phương thực hiện xét ưu đãi về thuế TNDN theo hướng dẫn tại Thông số 98/2002/TT-BTC nêu trên.

- Một số trường hợp đã cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư trước ngày Thông tư số 98/2002/TT-BTC có hiệu lực thi hành nay xin ưu đãi bổ sung thì chỉ được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi cho thời gian miễn, giảm thuế còn lại.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc