BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1353 TM/XNK
V/v khuyến cáo doanh nghiệp không ký hợp đồng xuất khẩu gạo với giá thấp

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Hiệp Hội Lương thực Việt Nam

Hiện nay đã có một số doanh nghiệp chào bán gạo với giá tương đối thấp. Để đảm bảo việc giao dịch ký hợp đồng xuất khẩu không làm giảm giá lúa, ảnh hưởng tới thu nhập của nông dân, Bộ Thương mại đề nghị Hiệp hội Lương thực Việt Nam có công văn khuyến cáo các doanh nghiệp thành viên không ký hợp đồng xuất khẩu gạo với giá thấp. Gạo xuất khẩu nên có giá quy lúa tương đương ở mức từ 1500 đ/kg trở lên.

Đề nghị Hiệp hội lương thực theo dõi sát giá cả thị trường trong nước, giá thế giới, tình hình ký hợp đồng, tiến độ xuất khẩu, tiến độ mua vào và tình hình tồn kho của các doanh nghiệp để cung cấp thông tin thường xuyên đến các doanh nghiệp và báo cáo Bộ Thương mại biết kịp thời xử lý không để giá lúa biến động bất lợi cho người sản xuất.

Bộ Thương mại xin thông báo Hiệp hội Lương thực biết để thực hiện.

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu