THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1353/TTg-KGVX
V/v bổ sung Bảo tàng Báo chí Việt Nam vào quy hoạch tổng thể hệ thống Bảo tàng Việt Nam đến năm 2020

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

- Hội Nhà báo Việt Nam;
-
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công vănsố 2452/BVHTTDL-DSVH ngày 25 tháng 7năm 2014 về việc bổ sung Bảo tàng Báochí Việt Nam vào Quy hoạch tổng thể hệ thống Bảo tàng Việt Nam đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ:

Đồng ý bổ sung Bảo tàng Báo chí Việt Nam vào Quy hoạch tổngthể hệ thống Bảo tàng Việt Nam đến năm 2020, như đề nghị của Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch tại công văn nêu trên.

Bảo tàng Báo chí Việt Nam là bảo tàng chuyên ngành do HộiNhà báo Việt Nam quản lý./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, NV, TT&TT, XD;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, TH;
- Lưu: Văn thư, KGVX(3b),đdt.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam