BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
------------
Số: 1354/BHXH-VP
V/v: tên viết tắt của các đơn vị
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2012
Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc cơ quan BHXH Việt Nam
Trên cơ sở quy định tại công văn số 3420/BHXH-VP ngày 9/10/2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về quy định tên viết tắt của các đơn vị trực thuộc; căn cứ Nghị định số 116/2011/NĐ-CP ngày 14/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ; để thống nhất cách tiết tắt tên của các đơn vị trực thuộc trong phần số và ký hiệu văn bản ban hành (văn bản đi), BHXH Việt Nam quy định như sau:
STT
Tên đơn vị
Tên viết tắt
1
Ban Thực hiện chính sách BHXH
CSXH
2
Ban Thực hiện chính sách BHYT
CSYT
3
Ban Thu
BT
4
Ban Chi
BC
5
Ban Cấp sổ, thẻ
CST
6
Ban Tuyên truyền
TT
7
Ban Hợp tác quốc tế
HTQT
8
Ban Kiểm tra
KT
9
Ban Thi đua – Khen thưởng
TĐKT
10
Ban Kế hoạch – Tài chính
KHTC
11
Ban Tổ chức cán bộ
TCCB
12
Ban Quản lý Đầu tư quỹ
ĐTQ
13
Ban Pháp chế
PC
14
Ban Dược và Vật tư y tế
DVT
15
Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến
GĐĐT
16
Viện Khoa học BHXH
VKH
17
Trung tâm Thông tin
TTTT
18
Trung tâm Lưu trữ
LT
19
Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH
TĐT
20
Báo BHXH
BBH
21
Tạp chí BHXH
TCBH
22
Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng
DAĐTXD
23
Ban Quản lý dự án xây dựng trụ sở làm việc
DAXDTS
24
Ban Quản lý dự án hỗ trợ kỹ thuật hiện đại hóa BHXHVN
DAWB
25
Ban Quản lý dự án “Phần mềm quản lý các hoạt động nghiệp vụ của ngành BHXHVN”
DAPM
26
Văn phòng
VP

Ví dụ:
- Văn bản do Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội soạn thảo, trong thành phần “số và ký hiệu” văn bản ghi: Số …../BHXH-CSXH.
- Văn bản do Ban Cấp sổ, thẻ soạn thảo: Số …../BHXH-CST
Đề nghị các đơn vị thực hiện đúng quy định trên.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TGĐ (để b/c);
- Các Phó TGĐ (để b/c);
- BHXH các tỉnh, TP;
- Lưu: VT.
TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Phi