BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1354/BXD-KTXD
V/v: định mức khảo sát địa hình công trình đường dây tải điện.

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2012

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Sơn La

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 417/SXD-QLHĐXD ngày 25/6/2012của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La về định mức khảo sát địa hình công trình đường dâytải điện. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Thông tư số 04/2010/TT-BXDngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựngcông trình thì chủ đầu tư, nhà thầu và các tổ chức tư vấn căn cứ vào phươngpháp xây dựng định mức tổ chức điều chỉnh đối với những định mức đã được côngbố nhưng chưa phù hợp với biện pháp, điều kiện thi công, yêu cầu kỹ thuật củacông trình, xây dựng các định mức chưa có trong hệ thống định mức đã được côngbố hoặc vận dụng các định mức xây dựng tương tự đã và đang sử dụng ở công trìnhkhác để áp dụng cho công trình. Trường hợp sử dụng các định mức được điều chỉnhhoặc xây dựng mới nói trên để lập đơn giá xây dựng trong các gói thầu sử dụngvốn ngân sách nhà nước áp dụng hình thức chỉ định thầu, thì chủ đầu tư báo cáongười quyết định đầu tư xem xét, quyết định. Riêng công trình xây dựng thuộc dựán đầu tư do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư thì Bộ trưởng Bộ quản lýngành, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định. Đối với công tác khảo sát địa hình đườngdây tải điện như nêu tại văn bản số 417/SXD-QLHĐXD Sở Xây dựng tỉnh Sơn Lahướng dẫn chủ đầu tư tổ chức xây dựng định mức như quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD .

Sở Xây dựng tỉnh Sơn La căn cứ ý kiến nêu trên để thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn