BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1354/TCHQ-KTTT
V/v thuế GTGT hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH thép Thành Long
 (xã Đình Dù, Văn Lâm, Hưng Yên)

Trả lời công văn số 30/CVTL ngày 19/2/2009 của Công ty TNHHthép Thành Long về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng nhập khẩu, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại công văn số 597/TCHQ-KTTT ngày 6/2/2009của Tổng cục Hải quan hướng dẫn Hải quan các tỉnh, thành phố về việc hiệu lựcáp dụng một số văn bản quy phạm pháp luật quy định, thì:

Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/1/2009 của Bộ Tài chínhhướng dẫn giảm thuế GTGT đối với một số hàng hoá, dịch vụ doanh nghiệp kinhdoanh gặp khó khăn được áp dụng đối với các tờ khai hải quan đăng ký từ ngày1/2/2009.

Trường hợp Công ty TNHH thép Thành Long nhập khẩu hàng hóatrước ngày 1/2/2009 thì không được áp dụng quy định nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH thép Thành Longbiết ./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng