BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1354 TCT/NV5
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Công ty TN Intertrade Co., Ltd

Trả lời công văn số TNIL 006/02-HN ngày 12/12/2002 của Công ty TN Intertrade Co., Ltd về vấn đề thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động chuyển nhượng vốn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại điểm 1, mục I phần A, thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 và Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính thì:

Công ty Công ty TN Intertrade Co., Ltd chuyển nhượng phần vốn của mình trong Công ty hữu hạn phát triển TN nhưng không có hoạt động chuyển nhượng tài sản, vật tư, hàng hoá, thì không hải tính và nộp thuế GTGT trên giá trị vốn chuyển nhượng. Nếu Công ty có phát sinh thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vậy thì Công ty phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản thu nhập từ chuyển nhượng vốn.

Trường hợp các bên trong Công ty hữu hạn phát triển TN đều chuyển nhượng vốn của mình cho các tư nhân Việt Nam và sau đó các bên nhận chuyển nhượng chuyển thành doanh nghiệp Việt Nam hoặc có thể không tiếp tục duy trì hoạt động của doanh nghiệp hay sáp nhập vào doanh nghiệp Việt Nam khác, hoặc chuyển thành tài sản tư nhân thì việc chuyển nhượng toàn bộ doanh nghiệp như vậy được giải quyết theo thủ tục thanh lý Công ty liên doanh. Toàn bộ tài sản, vật tư, hàng hoá hiện có của Công ty hữu hạn phát triển TN được chuyển quyền sở hữu cho các bên nhận chuyển nhượng gắn với hợp đồng chuyển nhượng vốn phải được Công ty hữu hạn phát triển TN xuất hoá đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT.

Số thuế GTGT của tài sản, vật tư, hàng hoá do bên nhận chuyển nhượng trả theo hoá đơn GTGT nếu được sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT sẽ được tính khấu trừ theo quy định.

Giá tính thuế GTGT của các tài sản chuyển nhượng ghi trên hoá đơn được căn cứ theo giá thị trườn và giá trị còn lại trên sổ sách kế toán của Công ty liên doanh.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TN Intertrade Co., Ltd biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Vu