BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1355/BNN-HTQT
V/v Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW và Nghị quyết 16/2007/NQ-CP

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

- Các Vụ: Kế hoạch; Pháp chế, Tổ chức cán bộ
- Các Cục: Kinh tế hợp tác và PTNT; Chế biến, Thương mại NLTS và nghề muối;
- Ban đổi mới doanh nghiệp.

Bộ Công Thương có công văn số 2093/BCT-KH ngày 15 tháng 03 năm 2012 đề nghị của Bộ, ngành báo cáo tình hìnhthực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Ban chấp hành Trungương Đảng và Nghị quyết 16/2007/NQ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướngChính phủ về một số chủ trương chính sách lớn để phát triển nền kinh tế nhanhvà bền vững khi Việt Nam là thành viên của WTO.

Để có cơ sở tổng hợp trình Bộ tổnghợp báo cáo Chính phủ và Bộ Công Thương, Vụ Hợp tác quốc tế đề nghị các đơn vịbáo cáo tình hình thực hiện các nội dung Chính phủ phân công Bộ thực hiện trongNghị quyết 16 theo mẫu gửi kèm. Cụ thể như sau:

- Vụ Pháp chế: Báo cáo xây dựng vănbản quy phạm pháp luật, hoàn thiện cơ chế, chính sách nông nghiệp và phát triểnnông thôn liên quan đến sản xuất và thương mại phù hợp với các quy định của WTO;

- Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo về tìnhhình đào tạo phục vụ hội nhập.

- Vụ Kế hoạch: Báo cáo (1) các đềán, chương trình nghiên cứu phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế, công nghiệp hóa,hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, (2) Nâng cao năng lực cạnh tranh sảnphẩm của ngành nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập;

- Cục Kinh tế hợp tác và PTNT: Báocáo (1) Tình hình thực hiện việc tổng kết 4 nhà, ký hợp đồng thu mua nông sảnvới nông dân; (2) Về các quy định về chính sách thúc đẩy quá trình tích tụruộng đất, gắn liền với việc chuyển dịch lao động nông nghiệp sang làm việc ởcác ngành nghề khác; (3) Về các quy định về chính sách khuyến khích sự tham giacác hình thức tổ chức liên kết cộng đồng giữa những người sản xuất trong ngànhhàng;

- Ban Đổi mới doanh nghiệp: Báo cáovề các quy định về chính sách khuyến khích nông dân mua cổ phần trong các cơ sởchế biến nông, hải sản;

- Cục Chế biến, Thương mại NLTS vànghề muối: Báo cáo về việc xây dựng và thực hiện Đề án phát triển công nghệ bảoquản, chế biến và giảm tổn thất

Báo cáo xin gửi về Vụ Hợp tác quốctế trước ngày 24/03/2012 (Để kịp tổng hợp gửi Bộ Công Thương theo yêu cầurất mong Quý Cơ quan gửi báo cáo trước qua email theo địa chỉ sau:[email protected]).

Rất mong nhận được sự hợp tác củaQuý Cơ quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c)
- TT Bùi Bá Bổng (để b/c);
- Lưu VT, HTQT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Dung