TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1355/GSQL-GQ1
V/v vướng mắc phương pháp kiểm tra phế liệu NK

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Long An.

Trả lời công văn số 2222/HQLA-NVngày 10/12/2013 của Cục Hải quan tỉnh Long An về vướng mắc phương pháp kiểm traphế liệu, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long Ancăn cứ Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 21/12/2012 của liên BộCông Thương - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về điều kiện nhập khẩu phếliệu làm nguyên liệu sản xuất, công văn số 1266/TCHQ-GSQL ngày 13/3/2013 củaTổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số34/2012/TTLT-BCT-BTNMT để thực hiện thủ tục kiểm tra, thông quan và xử lý đốivới mặt hàng phế liệu nhập khẩu. Quá trình thành lập Hội đồng thẩm định chuyênngành để kiểm tra phế liệu nhập khẩu theo hướng dẫn tại các văn bản nêu trênnếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An báo cáo cụ thểtừng trường hợp để Tổng cục Hải quan xem xét, hướng dẫn xử lý.

Cục Giám sát quản lý về hải quan -Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Long An biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải