NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------------

Số: 1355/NHNN-CSTT

V/v: báo cáo tình hình vay vốn của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

- Các tổ chức tín dụng
- Các chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Để phục vụ cho việc xây dựng Đề án nâng cao hiệu quả quản lý dòng vốn đầu tư nước ngoài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 1617/CT-TTg ngày 19/9/2011 về việc tăng cường thực hiện và chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài báo cáo một số nội dung như sau:

1. Xây dựng và gửi báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tình hình cấp tín dụng và thu hồi nợ đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo biểu gửi kèm theo công văn này.

2. Đánh giá tình hình cho vay và thu hồi nợ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình cấp tín dụng và thu hồi nợ đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

3. Đề xuất, kiến nghị về việc hoàn thiện khung pháp lý đối với việc vay vốn của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, việc tăng cường phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương và các giải pháp trong thời gian tới.

Đề nghị quý Đơn vị gửi báo cáo về nội dung nêu trên cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước ngày 16/3/2012 (Địa chỉ: Vụ Chính sách tiền tệ, 49 Lý Thái Tổ - Hà Nội, điện thoại 04.38246955; fax: 04.38246953, email: phongcstd@sbv.gov.vn).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ CSTT.

TL. THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thị Nhung

Tên TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: …………………………

BIỂU BÁO CÁO DƯ NỢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Chỉ tiêu

Năm 2010

Năm 2011

Tháng 2/2012

1

Tổng dư nợ tín dụng (1) = (1.1) = (1.2) = (1.3)

1.1

Phân theo kỳ hạn

- Ngắn hạn

- Trung, dài hạn

1.2

Phân theo loại tiền

- VND

- Ngoại tệ (quy đổi ra VND)

1.3

Phân theo lĩnh vực:

- Sản xuất

Trong đó:

+ Nông nghiệp, Nông thôn

+ Xuất khẩu

+ Công nghiệp hỗ trợ

+ Sản xuất kinh doanh khác

- Phi sản xuất

Trong đó:

+ Đầu tư, kinh doanh bất động sản

+ Đầu tư, kinh doanh chứng khoán

2

Số dư thu hồi nợ

3

Dư nợ xấu