TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1355/TCT-ĐTNN
V/v: Hoàn thuế GTGT cho nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 956/CT-ĐTNN ngày 06/03/2006 của Cục thuế thành phố Đà Nẵng hỏi về việc hoàn thuế GTGT cho nhà thầu nước ngoài đối với trường hợp của Công ty Taisei Trading, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Mục I, Phần C, Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính thì trường hợp nhà thầu nước ngoài đã đủ điều kiện được cơ quan thuế cấp mã số thuế, đăng ký thực hiện chế độ kế toán Việt Nam, đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì thực hiện kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế theo quy định của Luật thuế Giá trị gia tăng và văn bản hướng dẫn thực hiện.

Căn cứ theo quy định tại điểm 1.a, Mục I, phần D, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì: “Cơ sở kinh doanh trong 03 tháng liên tục trở lên (không phân biệt niên độ kế toán) có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết” thuộc đối tượng được xét hoàn thuế GTGT.

Xét trường hợp cụ thể của Công ty Taisei Trading, trường hợp Công ty đã đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong 03 tháng liên tục trở lên (không phân biệt niên độ kế toán), Công ty có số thuế GTGT đầu vào lớn hơn số thuế đầu ra thì Công ty thuộc đối tượng được xét hoàn thuế GTGT. Thủ tục và hồ sơ hoàn thuế GTGT được thực hiện theo quy định tại Mục II, Phần D, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Thành phố Đà Nẵng biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, Ban ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến