BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1355/TM-KH
V/v: Góp ý Dự thảo QĐ của Thủ tướng Chính phủ V/v thống nhất dùng Bộ mã chữ Việt theo TCVN 6909:2001

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2002

Kính gửi: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Bộ Thương mại đã nhận được Công văn số 747/BKHCNMT-CNTT ngày 28/3/2002 của Quý Bộ V/v góp ý Dự thảo QĐ của Thủ tướng Chính phủ về việc thống nhất dùng bộ mã chữ Việt theo TCVN 6909:2001. Về việc này Bộ Thương mại xin có ý kiến như sau:

Bộ Thương mại thống nhất với nội dung dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ V/v thống nhất dùng bộ mã các ký tự chữ Việt theo TCVN 6909:2001 trong trao đổi thông tin điện tử giữa các cơ quan Nhà nước. Song về mốc thời gian quy định tại Điều 1 và Điều 3 đề nghị cần xem xét thêm để các Bộ ngành có đủ thời gian để triển khai áp dụng.

Trên đây là ý kiến góp ý của Bộ Thương mại, rất mong Quý Bộ xem xét để hoàn chỉnh bản Quyết định.

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh