BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13559 TC/TCT
V/v thuế nhập khẩu mặt hàng rơ-le chuyên dùng

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2002

Kính gửi:

Công ty XNK Lạng Sơn
(số 2, Phai Vệ - Phường Đông Kinh - Lạng Sơn)

Trả lời công văn số 380/XNK ngày 30/10/2002 của Công ty xuất nhập khẩu Lạng Sơn về việc xem xét áp lại mã thuế mặt hàng Rơle chuyên dùng, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Danh mục sửa đổi, bổ sung tên và mức thuế suất một số mặt hàng trong biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo quyết định số 38/1999/QĐ-BTC ngày 03/04/1999; Quyết định số 137/2001/QĐ-BTC ngày 18/12/2001; Quyết định số 100/2002/QĐ /BTC ngày 21/8/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung tên và mức thuế suất của một số nhóm, mặt hàng trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi: Thông tư số 37/1999/TT /BTC ngày 07/04/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách phân loại hàng hoá theo danh mục biểu thuế thuế xuất khẩu. Biểu thuế thuế nhập khẩu:

Tham khảo bản giải thích danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu của Hội đồng Hợp tác Hải quan Thế giới, thì:

Rơle (không phân biệt dùng cho thiết bị điều khiển tín hiệu đường sắt hay không) dùng cho điện áp không quá 100V, thuộc nhóm 8536. Trong đó:

"Loại dùng cho điện áp không quá 60V" thuộc mã số 8536.41.00. hoặc loại khác thuộc mã số 8536.49.00. có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 30% (ba mươi phần trăm).

Bộ Tài chính có ý kiến để Công ty xuất nhập khẩu Lạng Sơn được biết./.

TL BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An