TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1356/TCT-DNK
V/v: Hạch toán giá trị hàng hóa bị cháy

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2006

Kính gửi:

Công ty TNHH thương mại Hòa Bình
Số 13, Đường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Trả lời công văn số 290/CVHB ngày 14/3/2006 của Công ty TNHH thương mại Hòa Bình về việc hạch toán giá trị hàng hóa thiệt hại do bị cháy, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

- Về thuế GTGT: Số thuế GTGT đầu vào của số hàng hóa bị thiệt hại do hỏa hoạn không được kê khai khấu trừ thuế, nếu đã khấu trừ thì phải xác định cụ thể số thuế không được khấu trừ để điều chỉnh số thuế GTGT phải nộp. Số thuế GTGT này được hạch toán vào tổng giá trị hàng hóa thiệt hại.

- Về thuế TNDN: Giá trị hàng hóa bị thiệt hại do hỏa hoạn sau khi trừ các khoản bồi thường (của các tổ chức, cá nhân gây ra thiệt hại và của các tổ chức bảo hiểm theo hợp đồng) bù đắp bằng quỹ dự phòng tài chính, giá trị tổn thất còn lại đưa vào chi phí khác khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Việc hạch toán các khoản thu bồi thường, giá trị thiệt hại theo nghiệp vụ kế toán hiện hành.

- Về những giấy tờ thủ tục liên quan đến vụ cháy và giá trị thiệt hại cần phải có xác nhận đầy đủ của các cơ quan chức năng, tại thời điểm xảy ra vụ cháy.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty biết và đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, Ban DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến